Zápisnica zo VI. zasadania OZ konaného 10. 08. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Neprítomní: Peter Kubala, Ján Lisko;
Zapisovateľka: Anna Vlčková;
Overovatelia: Ján Lisko, Vladimír Urban;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, členovia: Jaroslav Nekoranec, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasdania
 2. Kontrola plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí
 3. Investičné zámery ZŠ, MŠ
 4. Odpredaj STL pripojovacieho plynovodu, byty ZS pre SPP
 5. Odpredaj priestorov Zdravotného strediska
 6. Odpredaj nadbytočného majetku AVIA Furgon A21.1F
 7. Nákup vežových hodín pre kostol
 8. Oslavy 640. výročia 18. - 19. 08. 2007, Monografia obce
 9. Žiadosti
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania nasledovne:

Uznesením zo dňa 29. 06. 2007 č. V./07 bod D-6 bolo v bode uložené komisii PLVH vykonať obhliadku cesty a mosta v osade Červené. Túto obhliadku vykonala – viď priložená správa.

OZ schvaľuje realizáciu opravy mosta v osade Červené do konca r. 2007.

K bodu D – 7 toho istého uznesenia bola podaná krátka informácia, ktorá tvorí prílohu zápisnice, nakoľko sa poslancom zdala plytká, túto žiadajú rozšíriť o informácii umiestnených občanoch v DD, štruktúru občanov v HN a pod.

K bodu 3:

K investičným nákladom určeným na opravu fasády na základe dohovorov medzi riaditeľkami ZŠ a MŠ a starostom obce bolo navrhnuté, aby sa finančné prostriedky použili na podlahy, nátery radiátorov, a pod. Poslanci sa vyjadrili, že v ŠJ je malý počet stravníkov, situáciu je potrebné riešiť v spolupráci s riaditeľkou ZŠ a vedúcou jedálne.

OZ rekonštrukciu jedálne schvaľuje.

K bodu 4:

Starosta obce oboznámil prítomných so znením zmluvy, týkajúcej sa odpredaja STL spájacieho plynovodu pre ZS č. 1027 v Nesluši, v rozsahu: PE D - 37,5 m, oceľ DN 3,6 m vrátane HUP, STL pre SPP – distribúcia, a. s. za cenu 41 760 Sk.

OZ schvaľuje odpredaj STL spájacieho plynovodu pre ZS č. 1027 v Nesluši, v rozsahu: PE D - 37,5 m, oceľ DN 3,6 m vrátane HUP, STL pre SPP – distribúcia , a. s. za cenu 41 760 Sk bez dodatkov a iných nákladov spojených s prevodom.

K bodu 5:

O ponúknuté priestory k odpredaju pre bytové účely obvodným lekárom nebol prejavený záujem ani zo strany zubného lekára, ani všeobecného lekára.

K bodu 6:

V tomto bode poslanci prerokovávali návrh na odpredaj nadbytočného majetku - Avia Furgon.

OZ schvaľuje odpredaj do zberných surovín.

K bodu 7:

Starosta obce prítomných informoval o potrebe výmenu hodín na kostolnej veži.

S návrhom zakúpenia hodín OZ súhlasilo a schválilo finančnú čiastku 130 000,- Sk.

K bodu 8:

K blížiacim sa oslavám 640. výročia prvej zmienky o obci starosta prítomných v krátkosti oboznámil s pripraveným programom na sobotu i nedeľu. Poslanci navrhli prizvať na oslavy i zástupcov politických strán.

K bodu 9:

1. Žiadosť Ladislava Švaňu , bytom Nesluša č. 780 o finančný príspevok na reguláciu brehu pri svojom rodinnom dome .

OZ ukladá stavebnej komisii vykonať obhliadku na tvare miesta.

2. Žiadosť Aleny Remišovej, bytom Nesluša č. 757 o finančný príspevok na zregulovanie potoka pri rod. dome.

OZ schvaľuje finančnú čiastku 5. 000,- Sk.

3. Žiadosť Márie Letkovej, bytom Nesluša č. 881 o finančný príspevok nenávratný.

OZ schvaľuje nenávratný príspevok vo výške 3 000,- Sk.

4. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých so sídlom v Kysuckom Novom Meste o finančný príspevok pre chod organizácie.

OZ schvaľuje nenávratný príspevok vo výške 2 000,- Sk.

K bodu 10:

V rôznom starosta obce naniesol požiadavku poslanca Ďuriaša preplatiť žiadateľovi Jánovi Drugovi a spol. náklady na rekonštrukciu súkromného vodojemu.

Poslanci v rôznom diskutovali o možnosti obnovy pôvodnej cesty k budúcim stavebným pozemkom u Adamkov.
OZ ukladá komisii PLVH posúdiť tento stav a podať návrh na možné riešenie.

Poslanec Kubala predložil menný zoznam občanov – dedičov o neprevzatí finančnej čiastky z 2. vlny kupónovej privatizácie a navrhol, aby obec bola nápomocná pri vybavovaní náležitostí.

OZ ukladá OcÚ informovať dedičov po zosnulých aby si prevzali podiely z kupónovej privatizácie - podľa priloženého zoznamu.

K bodu 11:

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo hlasovaním (10 – za a 1 sa zdržal) odsúhlasené.

K bodu 12:

Prítomným za účasť na zasadaní poďakoval a zasadanie ukončil starosta obce.

Zapísala: Anna Vlčková.

Overovatelia: Ján Lisko, Vladimír Urban.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.