Uznesenie č. XI./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 12. 2011 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

2. Návrh spoločenstva Komposesorát, s. r. o Nesluša na rozšírenie výstavby RD v miestnej časti Pálenice. Obec Nesluša po odovzdaní štúdie územia (umiestnenia RD, prístupových komunikácií a ostatných líniových stavieb) prevezme na základe zmluvných vzťahov zodpovednosť za realizáciu miestnej komunikácie v uvedenej časti obce.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v núdzi vo výške 260 € pre Petru Svrčkovú, bytom Nesluša 49 formou priamej platby inkasa.

2. Predĺženie prevádzky DOS do 31. 03. 2012 s podmienkami: plné obsadenie zariadenia (10 klientov) a zvýšenie poplatkov za služby na úroveň 50 % skutočných nákladov v zmysle zákona a VZN. Výpadok platieb štátu riešiť výberom preddavkov od klientov.

3. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce.

C/ ukladá:

1. OcÚ neodkladne riešiť vykurovanie v MŠ.

F/ zamieta:

1. Žiadosť Anny Tordovej, bytom Nesluša 23 o jednorazový finančný príspevok.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.