Uznesenie z ustanovujúceho zasadania OZ, konaného 27. 12. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. výsledky voleb do orgánov samosprávy obce.

2. vystúpenie novozvoleného starostu.

3. vzdanie sa mandátu novozvolených poslancov : Ing. Mariana Chovaňáka.

B/ konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Marian Chovaňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Anton Ďuriaš,
 • Marián Chovaňák,
 • Anton Janáčik,
 • Rudolf Jantošík,
 • Jaroslav Král doc., Ing., CSc.,
 • Ján Lisko,
 • Jaroslav Nekoranec Mgr.,
 • Augusta Plošticová,
 • Milan Pospíšil, doc. Mgr. Ing. PhD,
 • Anna Pospíšilová, Mgr.,
 • Ľubomír Slíž

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

C/ zriaďuje

komisie, a to:

 1. komisiu výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP,
 2. komisiu finančnú a správy obecného majetku,
 3. komisiu PLVH,
 4. komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport,
 5. komisiu pre regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov,
 6. komisiu sociálnych vecí a rodiny.

D/ volí

1. predsedov komisií: Mariána Chovaňáka – pre komisiu výstavby, ÚP a ochrany ŽP; Mgr. Jaroslava Nekoranca – pre komisiu finančnú a správy OM; Doc. Mgr. Ing. Milana Pospíšila, PhD – pre komisiu PLVH; Doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. – pre komisiu čerpania eurofondov; Augustu Plošticovú – pre komisiu školstva, športu, mládeže a kultúry; Mgr. Annu Pospíšilovú – pre komisiu sociálnych vecí a rodiny.

2. Antona Ďuriaša ako poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

E/ schvaľuje

1. plat starostu obce v zmysle Zák. 289/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253 /1994 Z.z. vo výške 2,41-násobku priemerného mesačného platu a 30 percent odmeny po skončení štvrťročného obdobia na základe uznesenia schváleného OZ.

3. plat zástupcu starostu obce 200,- EUR/mes.

4. odmeny poslancom OZ 34,- EUR/zasadanie, 17,- EUR/ mimoriadne zasadanie.

5. odmeny predsedom komisií 34,- EUR/zasadanie.

6. odmeny členom komisií 10,- EUR/zasadanie.

7. odmeny členom komisií 10,- EUR/zasadanie.

8. sobášiacich: Mgr. Jaroslava Nekoranca a Augustu Plošticovú.

F/ ukladá

1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisie OZ z radov poslancov a odborníkov.

G/ odporúča

1. starostovi obce prednesené diskusné návrhy poslancov posúdiť, prípadne podľa možnosti realizovať.

2. poslancom predložiť návrhy na použitie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2011.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.