Uznesenie III./2010 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 22. 06. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

  1. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ Nesluša pána Vladimíra Urbana

B/ schvaľuje

  1. Prijatie úveru Dexia Komunál Superlinka vo výške 20 000,00 EUR, poskytovaného vo forme povoleného debetu na bežnom účte až do výšky stanoveného limitu zo strany Dexia banky Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Zilina, Slovenská republika, ICO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka čislo: 148/L (ďalej len "banka") za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s platnosťou do 30. 11. 2010.
  2. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru Dexia Komunál Superlinka vystavenie vlastnej vista blankozmenky obce Nesluša.

C/ doporučuje

  1. Starostovi obce prednostne uhradiť pohľadávky z predloženého materiálu na OZ.

D/ konštatuje,

že pán Miloš Chovanec zložil zákonom predpísaný sl'ub poslanca.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.