Uznesenie I./2010 zo zasadania OZ, konaného 18. 02. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní.
 2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2009.
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2010 a návrh programového rozpočtu obce na roky 2010-2013.
 4. Informáciu starostu obce o zahájení činnosti obecného podniku.

B/ schvaľuje

 1. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 500 € žiadateľke Stanislave Janáčikovej, bytom Nesluša 1135.
 2. Finančný prispevok jednorazový nenávratný vo výške 300 € Monike Janáčikovej, bytom Nesluša č. 863.
 3. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 150 € Anne Vlčkovej, bytom Nesluša č. 43.
 4. Požiadavku Zdenky Drugovej, bytom Nesluša č.25 o materiálnu výpomoc - 50 m kanalizačných rúr na Odvodnenie pozemku v miestnej časti Pálenice.
 5. Finančný príspevok jednorazový nenávratný Petre Janecovej, bytom Nesluša č. 855 vo výške 300 € na preklenutie zlej finančnej situácie s 2 malými deťmi.
 6. Žiadosť Štefana Zagrapana, bytom Nesluša č. 573 o materiálnu pomoc na spevnenie regulácie v časti obce u Platkov - zakúpením lomového kameňa (1 auto).
 7. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 200 € manželom Kočicovým, bytom Nesluša 265 z dôvodu zvýšených výdavkov na lieky.
 8. Zakúpenie vhodného koberca do domu smútku.

C/ zamieta

 1. Žiadosť Stanislava Hlinu, bytom Nesluša 942 o bezplatný odber vody z obecného vodojemu, nakoľko žiadosť už bola predmetom rokovania.
 2. Žiadosť Martiny Štrkáčovej. bytom Nesluša 694 o poskytnutie pôžičky na zakúpenie unimobunky.
 3. Žiadosť Marcely Štrkáčovej, bytom Nesluša 694 o pridelenie pozemku pod unimobunku.

D/ ukladá

 1. Požiadať formou listu katastrálny úrad o možnosť urýchlenia zápisu vlastníckych práv žiadateľov. Zodpov.: Miroslav Škorík.
 2. OcÚ doriešiť spláškovú kanalizáciu u Hollých.
 3. OcÚ prerokovať s poštovým uradom možnosť úpravy pracovnej doby.
 4. Finančnej komisii predložiť na ďalšie zasadanie OZ stanovisko k pohľadávkam obce. Zodpov.: predseda komisie. Termín: do ďalšieho OZ.
 5. Komisii PLVH navrhnúť najvhodnejšiu atletnatívu prístupovej komunikácie k započatej výstavbe rodinných domov na Puškátke, so zámerom oboznámiť užívateľov nehnuteľností, prípadne s nimi o zámere rokovať. Zodpov. predseda komisie. Termín: do ďalšiehio OZ.

D/ doporučuje

 1. Starostovi obce vypracovať zásady jednorázovej finančnej pomoci a zverejniť ich na internetovej stránke.
 2. Námietky poslancov k návrhu rozpočtu (s úpravou kapitol) predložiť písomne do 28. 02. 2010.

 

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.