Uznesenie IV./2009 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 17. 04. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

A/ neudeľuje

súhlas k podnikaniu zvoleného hlavného kontrolóra obce.

B/ stanovuje

podnájomcovi Ivete Kubalovej , bytom Nesluša č. 1029 cenu 1 200 € ročne (slovomjedentisícdvesto EUR za rok) za prenájom stavby so súpisným č. 1085 – Bufetu Večierka postavenú na pozemku parcelné číslo 1394/2 o celkovej výmere podlahovej plochy 32 m2 a pozemku 1394/1 o výmere 390 m2.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.