Uznesenie č. II./2007 zasadania OZ, konaného 09. 02. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu kontrolóra o hodpodárení obce.

2. Informáciu poslanca Antona Ďuriaša o vypúšťaní spláškov do Neslušanky oproti rod. domu Petra Janáčika.

B/ schvaľuje:

1. zmenu poplatkov nasledovne:

Katolícky-kultúrny dom:

 • letná sezóna – hlavná sála 300,- Sk prístavba 200,- Sk;
 • zimná sezóna – hlavná sála 400,- Sk prístavba 300,- Sk;
 • pre miestnych občanov ostáva poplatok 200,- Sk.

Poplatky za užívanie verejného priestranstva:

 • predaj v centre 300,- Sk;
 • mimo centra 150,- Sk.

Relácie v miestnom rozhlase:

 • rôzne oznamy (blahoželania) 100,- Sk;
 • predaj (bez uvedenia cien) 200,- Sk;
 • predaj (s uvedením cien) 300,- Sk;
 • relácie v sobotu, nedeľu a sviatky 300,- Sk.

Prenájom ihriska s umelou trávou:

 • Futbalový klub – tréningy: každé mužstvo 1 termín zdarma
 • Ihrisko s umelou trávou bez osvetlenia 1,5 hod. 250,- Sk
  • s osvetlením 1,5 hod. 300,- Sk
  • so šatňou telocvične + 50,-Sk
 • Telocvičňa 1,5 hod. 300,-Sk
  • so šatňou +50,-Sk
 • Tenis dvojhra,štvorhra (cez týždeň) 1,5 hod. 200,-Sk
  • so šatňou +50,-Sk
 • Tenis dvojhra,štvorhra (cez víkend) 1,5 hod. 350,-Sk
  • so šatňou +50,-Sk

Uvedené poplatky sa schvaľujú na skúšobné obdobie do 30. 06. 2007.

2. Záverečný účet za rok 2006:

 • príjmy: 36 502 158,- Sk;
 • výdaje: 36 021 499,- Sk;
 • rozdiel: 480 659,- Sk.

3. Rozpočet na rok 2007:

 • príjmy 28 263 000,- Sk
 • výdaje 28 263 000,- Sk

s nasledovnými úpravami jednotlivých kapitol predloženého návrhu investičných aktivít v rozpočte 2007:

 • investičné aktivity v rozpočte 2007 – kapitola (8) Radovka: parkovisko medzi radovkami, oprava ihriska sa znížia o finančnú čiastku 95 000,- Sk a o uvedenú čiastku sa navýši kapitola kultúrne služby (mzda právcu KD);
 • na zakúpenie služobného vozidla Škoda Oktávia na leasing základný vklad sa získa presunom finančnej čistky:
  • z kapitoly 7 - Dom smútku 100 000,- Sk z kapitoly zdravotníctvo – (el. energia + plyn) 50 000,- Sk,
  • a z kapitoly iné spoločenské aktivity - 640. výročie obce 50 000,- Sk.

4. Členom školskej rady sumu vo výške 100,- Sk/člena za zasadanie podľa účasti na základe prez. listín.

5. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2007, ktorý obdrží každý poslanec.

C./ ukladá:

1. OcÚ požiadať Obvodný úrad v Žiline o povolenie výrubu lipy (chráneného stromu) na cintoríne. Zodpov.: Ing. Škutová Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.