Uznesenie č. V./2006 zo zasadania OZ, konaného 10. 11. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu starostu obce o kontrole uznesenia z minulého zasadnutia OZ.

2. Oznámenie Vendelína Holíka–správcu kulturného domu o uskutočnení práce na dohodu. Zároveň poveruje starostu k vyriešeniu pracovného pomeru.

B/ schvaľuje:

1. predaj rozostavaného bytu v hornej bytovke v súčasnom stave rozostavanosti záujemcovi Stanislavovi Slížovi a manželke Ivete, bytom Nesluša č. 316 za cenu 1 milion Sk s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.

2. zakúpenie 5 m rúr a ich položenie pracovníkmi menších obecných služieb pozdĺž miestnej komunikácie na zakrytie otvoreného rigolu oproti garáži p. Drugu.

3. predĺženie zmluvy správcovi cintorína Jánovi Liskovi o 10 rokov.

C/ zamieta:

1. žiadosť Pavla Kormana Nesluša 933 o odpredaji pozemku KN č.1921/1,2 a trvá na svojom pôvodnom uznesení.

D/ odkladá:

1. žiadosť ZŠ hornej o zakúpení nových vchodových dverí do budovy školy na rok 2007 z dôvodu vyčerpaného rozpočtu na tento rok.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.