Uznesenie č. III. /2005 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného 15. 04. 2005.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Výstavbu ihriska pri ZŠ - umelý trávnik.

2. Informáciu starostu obce o úpravách miestnych komunikácií.

3. Prevzatie oznámenia o majetkových pomeroch starostu obce komisiou pre ochranu verejného záujmu.

B/ schvaľuje:

1. Nákup stavebného stroja Locust 750 v cene 535 500 ,- Sk formou leasingu s 30 % - ou akontáciou.

2. Asfaltovanie miestnej komunikácie v časti „Puškátka".

3. Vykonávanie inej zárobkovej činnosti spojenú s postavením kontrolóra obce - Ivana Hrubého, zamestnanca KNM s. r .o. Kukučínova 1340, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

4. Odpredaj multikáry za cenu 25 000,- Sk.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.