Uznesenie č. I/2004 zo zasadania OZ, konaného 12. 03. 2004 a pokračovania zo dňa 02. 04. 2004.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informácie starostu obce k jednotlivým položkám plnenia rozpočtu k 31.12. 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004.

2. Správu o hospodárení obce.

3. Správu finančnej komisie.

B/ schvaľuje:

1. Žiadosť Ladislava Mokošáka , bytom Nesluša 234 o bezplatný prenájom sály KD 20. a 21. 2. 2004 z dôvodu poriadania fašiangového plesu.

2. Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch (za jeden obrad)

  • rečník - sobášiaci 500,- Sk
  • recitátor 300,- Sk
  • hudobník 300,- Sk
  • speváčka 300,- Sk
  • matrikárka 300,- Sk
  • nákres do pamätnej knihy 200,- Sk
  • pre účinkujúce ženy na úpravu účesu (okrem matrikárky) 100,-Sk

Odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch a príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vyplatí v zmysle Zák. 302/94 Zb., súčinnosťou od 01. 01. 2003.

3. Zaslanie listu spoločenskej záruky pre občana Miroslava Matúša, bytom Nesluša 1053, k odvolaciemu konaniu voči rozsudku.

4. Rozpočet na rok 2004 - príjmy celkom: 20.496 000,- Sk

  • výdaje celkom: 20. 496 000,- Sk Úpravy oproti predloženému návrhu v kapitolách:- príjmy: zisk z predaja (odpredaj pozemku pod TKO, lyž. vlek, multikáru a furgon) upravená celková suma 160 000,- Sk.
  • výdaje: oprava strechy na dome smútku 150 000,- Sk; kapitola rodina a deti zvýšiť o 5 000,- Sk; kapitola knižnica zvýšiť o 5 000,- Sk spolu: 160 000,- Sk.

C/ odkladá:

1. prejednať bod C z Uznesenia č. XI./03 zo dňa 19. 12. 2003.

D/ ukladá:

1. OcÚ informovať občanov cestou miestneho rozhlasu o VZN č. 2/2003 o podmienkach držania a chovu psov, konkrétne článok VIL bod 2.

2. OcÚ zabezpečiť jednanie s firmou Kral s. r. o. Dubská cesta, Kys. Nové Mesto - dodávateľom strešnej krytiny, týkajúceho sa opravy poškodenej strechy na dome smútku. Termín: do ďalšieho OZ.

3. OcÚ v spolupráci so správcom cintorína aktualizovať cintorínsky poriadok s definovaním prepožičiavania miesta. Termín: do 31. 05. 2004 Zodpov.: správca cintorína.

E/ doporučuje:

1. starostovi obce pokračovať v jednaniach s VÚC o nájme, resp. odpredaji budovy č. 382: Domov - Penzión pre dôchodcov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.