Uznesenie č. IX./2003 z mimoriadneho zasadania OZ, konaného dňa 22. 08. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Správu starostu obce o odložení splátok úveru v PKB Žilina do januára 2004 podľa dodatku k zmluve.

C/ schvaľuje

1. Organizačnú štruktúru OcÚ navrhnutú starostom obce.

2. Zníženie stavu pracovníkov o počet 3 (2 pracovné miesta z prevádzky 1 pracovné miesto z finančného úseku).

3. Uzatvorenie zmluvy s Ing. arch. Pivarčim na obstaranie ÚP obce do max. výšky 491.000,-Sk.

D/ doporučuje

1. starostovi obce pokračovať v jednaniach so Severoslovenskou spoločnosťou v Čadci o podmienkach odovzdania správy obecného vodojemu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.