Uznesenie č. III/2003 zo zasadnutia - OZ dňa 07. 02. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši:

A. berie na vedomie:

1. správu zmiešanej stavebnej a finančnej komisie k Vodojemu Červené (a poveruje starostu obce vyvolaním rokovania s dodávateľom prác);

2. informáciu starostu obce o potrebe aktualizácie VZN;

3. informáciu starostu obce o súdnom spore medzi obcou Nesluša a Ing. Františkom Janišom;
4. žiadosť Petra Halušku, Nesluša 1037 s tým, že OZ trvá na pôvodnom uznesení;
5. žiadosti Veroniky Chovancovej, Nesluša 143 a Pavla Kormana, Nesluša 933 s tým, že OZ trvá na pôvodnom uznesení.

B. schvaľuje:

1. odpredaj nadbytočného majetku: osobného automobilu Š 105 ŠPZ CA 24-57 navijaku Traktora za 50 000 Sk multikáry;

2 predĺženie platnosti pôvodných dohôd o pracovnej činnosti pre pracovníkov zabezpečujúcich;

3. výuku a činnosť súboru Žiarinka o 1 rok;

4. zakúpenie počítača s tlačiarňou v hodnote 23 500 Sk pre potreby OcÚ;

5. finančnú odmenu lektora výuky kurzu práca s počítačom pre pracovníkov OcÚ a učiteľov ZŠ vo výške 150 Sk/hod celkom 80 hodín;

6. do funkcie obecného kontrolóra pána Ivana Hrubého s platom 100 Sk/hod;

7. odpredaj navijáka žiadateľovi Jánovi Jantošíkovi, Nesluša 222 za cenu 50 000 Sk;

8. preplatiť náklady vo výške 1 800 Sk žiadateľovi Jánovi Maxiánovi, Nesluša 830;

9. prenájom miestnosti súkromnému lesnému a pozemkovému spoločenstvu Jastrabie Nesluša v priestoroch budovy ZS za stanovenú cenu 500 Sk/rok/m2 + náklady na energiu a teplo.

C. ukladá:

1. zverejniť formou inzercie odpredaj multikáry a Š 105. Termín: do 7. 3. 2003 Zodpovedný: OcÚ;

2. predložiť písomné stanovisko k vypracovanej správe a vykonaným prácam na vodojeme Červené Termín: do 07. 03. 2003 Zodpovedný: konateľ Žiar, s. r. o.;

3. doplniť člena komisie finačnej a správy obecného majetku za p. Ivana Hrubého. Termín: do 07. 03. 2003 Zodpovedný: predseda komisie;

4. ukladá preštudovať a pripraviť pripomienky a doplnky k schváleniu VZN a rozpočtu obce. Termín: do 07. 03. 2003 Zodpovední: poslanci OZ;

5. osadiť značku na miestnej komunikácií (vyšná cesta) daj prednosť v jazde. Termín: do 07. 03. 2003 Zodpovedný: OcÚ.

D. ruší:

1. funkciu člena finančnej komisie Ivana Hrubého z dôvodu menovania za hlavného kontrolóra.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.