Uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07. 01. 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši

A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce;

2. vystúpenie novozvoleného starostu.

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Marián Chovaňák. zložil zákonom predpísaný sľubstarostu obce;

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ďuriaš Anton, Holík Vendelín Chovaňák Marián Chovanec Miloš Lisko Ján Pauk Peter, Pospíšil Milan, Ing., CSc. Sýkorová Blanka, Mgr. Škor Ján Urban Vladimír Vojtek Ján, Ing. zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

C. zriaďuje

1. komisie, a to : Výstavby, ÚP a ochranu ŽP; Finančnú a správy obecného majetku; Komisiu PLVH.

C. volí

1. zástupcu starostu: Mgr. Blanka Sýkorová;
2. predsedu komisie: Výstavby, ÚP a ochrany ŽP : Ing. Ján Vojtek; Finančnej a správy obecného majetku : Marián Chovaňák; PLVH: Vendelín Holík.

E. schvaľuje

1. plat starostu - v zmysle Zák. 289/ 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253 (1994 Z. z. vo výške 2,41 - násobku priemerného mesačného platu + 30 % odmeny);

2. odmeny poslancom OZ - 500,- Sk/zasadanie;

3. odmeny predsedom komisií - 200,- Sk/zasadanie;

4. odmeny členom komisií - 100,- Sk/zasadanie.

F. ukladá

predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva.

G. odporúča

starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem o

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.