Uznesenia zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 12. 2021.

Uznesenie č. VII-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program VII. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program VII. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Mgr. Peter Piják.

Čas: 9 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1298,
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2022 – 2024 - predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1298,
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2022 – 2024.

Čas: 9 hod. 36 min.

Neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 8/2021 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 9 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša vrátane prílohy na rok 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021.

Čas: 9 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2022-2024 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021 s tým, že podprogram 8.2 Školstvo – ZŠ – Strecha CVČ sa zníži o sumu 30 000 €, ktorá sa presunie do podprogramu 8.5 Prostredie pre život – urnový háj.

Bežné príjmy: € 2 128 718,00.
Kapitálové príjmy: € 355 881,00.
Príjmové finančné operácie: € 440 690,00.
Celkové príjmy rozpočtu: € 2 925 289,00.
Bežné výdavky: € 1 625 842,00.
Kapitálové výdavky: € 1 299 447,00.
Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
Celkové výdavky rozpočtu: € 2 925 289,00.

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu č. 1 zo 14. 12. 2021.

Čas: 9 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytového domu č. 963 o odkúpenie pozemku – časť parcely č. KNC 2954 v kat. úz. Nesluša – pod. č. OU-2021/1185.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Nesluša, Ing. Zuzanu Jancovú, aby pripravila Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve so spoločnosťou EURO-KP, s. r. o. podľa požiadaviek obyvateľov bytového domu č. 963.

Čas: 10 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. VII-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 422 o opätovné prerokovanie žiadosti obce a súhlasu k vysporiadaniu prístupovej cesty, pod. č. OU-2021/1228.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 422 o opätovné prerokovanie žiadosti obce a súhlasu k vysporiadaniu prístupovej cesty z dôvodu, že navrhovaná zámena by bola zámenou pozemkov rôzneho druhu a do navrhovanej časti pozemku č. KNE 10554 zasahuje teleso štátnej cesty č. III/1165.

Čas: 10 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 8;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.