Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 18. 10. 2021.

Uznesenie č. V-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia OZ s tým, že za bod 7. sa vsunie zámer prenájmu pozemku pre Alzabox, ostatné body budú nasledovať tak, ako boli zverejnené na pozvánke;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková.

Uznesenie č. V-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1051 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.  2021/1051.

Čas: 16 hod. 36 min.

Neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa predloženého návrhu starostky obce.

Odôvodnenie: Schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939 a Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku – časť parcely č. KN-C  1440 o výmere 0,68 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu) – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku - časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 (priestor na okraji parcely č. KN-C 1440 susediaci s parcelou č. KN-C 1445) za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú. Odôvodnenie – jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok;
 2. nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. IV-16/2021 z 30. 09. 2021.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod a prenájom majetku podľa predloženej kúpnej a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky.  Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša;
 2. kúpnu a nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. IV-17/2021 z 30. 09. 2021.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za:  9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2021: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09  Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas:  16 hod.  38 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh memoranda na spoluprácu s Mestom Žilina v rámci projektu – Mesto Žilina Európske hlavné mesto kultúry 2026 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s Mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry;
 2. poveruje starostku obce Nesluša  s podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike.

Čas:  16 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Uznesenie č. V-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., so sídlom Bottova 6654/7, Bratislava, o prenájom časti pozemku v obci Nesluša o výmere cca 5 m2 za účelom umiestenia AlzaBoxu – samostatnej výdajnej schránky slúžiacej k  vyzdvihnutiu objednávok zakúpených na e-shope spoločnosti, pod. č.  OU-2021/1070.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., so sídlom Bottova 6654/7, Bratislava, o prenájom časti pozemku v obci Nesluša o výmere cca 5 m2 za účelom umiestenia AlzaBoxu – samostatnej výdajnej schránky slúžiacej k vyzdvihnutiu objednávok zakúpených na e-shope spoločnosti.

Čas: 16 hod. 42 min.

Neprítomní: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.