Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 05. 2021.

Uznesenie č. II-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program II. riadneho zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program II. zasadnutia OZ s tým, že sa rozšíri o jednu žiadosť v rámci žiadostí komisie životného prostredia a územného plánovania;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Ing. Michal Kloták.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2021, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o výsledkoch kontrol: č. OU-2021/397, 2021/441, 2021/493, 2021/494-496, 2021/554-557.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol: č. OU-2021/397, 2021/441, 2021/493, 2021/494-496, 2021/554-557.

Čas: 16 hod. 26 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346 o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 351/2021).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346 o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla, nakoľko nenastali žiadne zmeny oproti predošlému stavu, keď OZ už v minulom roku túto žiadosť neschválilo a žiadateľ má možnosť parkovania vo vlastnej garáži.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 0;
 • proti: 7;
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Renáty Jantulíkovej, bytom D. Poľského 1054/20, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 463/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Renáty Jantulíkovej, bytom D. Poľského 1054/20, Kysucké Nové Mesto, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla na parcele KNE 10554 (miestna komunikácia) v blízkosti budovy č. 379, nakoľko sa v tejto budove nachádza obchod s potravinami Konzum u Špiriaka, ktorý žiadateľka vlastní a nemá možnosť parkovania na vlastnom pozemku.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják;
 • proti: Vincent Nemček, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa: Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 – o prenájom parcely č. KNC 2965/1 – záhrada o výmere 109 m2 (pod. č. 468/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša 498 o prenájom obecného pozemku č. KNC 2965/1 - záhrada o celkovej výmere 109 m2. Pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ostatné podmienky budú špecifikované v nájomnej zmluve.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Lisku, bytom Nesluša 1271 – o prenájom parcely KNE č. 10265/2 – záhrada, o výmere 273 m2 (pod. č. 483/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Petra Lisku, bytom Nesluša 1271, o prenájom obecného pozemku č. KNE 10265/2 - záhrada o celkovej výmere 273 m2. Pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Ostatné podmienky budú špecifikované v nájomnej zmluve.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Veroniky Janoušovej, bytom Sládkovičova 985/19, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla (pod. č. 610/2021).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Veroniky Janoušovej, bytom Sládkovičova 985/19, Kysucké Nové Mesto o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – dočasné parkovanie vozidla – vedľa kostola – do času zhotovenia oplotenie, maximálne však do 08/2021, z dôvodu dočasnej nemožnosti parkovania na vlastnom pozemku.

Čas: 17 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • za: 9;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: 0;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. II-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh MUDr. Róberta Patyka, bytom Nesluša 927 o uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemky pri cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu majetku obce - kúpno-predajnú zmluvu na pozemky, ktoré boli oddelené geometrickým plánom  č. 30/2021.  Obec predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša č. KNC 1473/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 za cenu 2,50 €/m2 a  MUDr. Róbert Patyk predá Obci Nesluša - za cenu 2,50 €/m2 parcelu č. KNC 1475/4  - záhrada o výmere 109 m2 a 39 m2 zo svojho spoluvlastníckeho podielu z pôvodnej parcely č. KNE 2919, ktoré budú zahrnuté do výmery novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy navrhovateľa, dôjde k vysporiadaniu majetkových pomerov v oblastí areálu bývalej materskej školy, čo je dôvod hodný osobitého zreteľa.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 8;
 • proti: 0;
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.