Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 15. 05. 2020.

Uznesenie č. II-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program II. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje

 1. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Ing. Ján Vojtek;
 2. program II. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce Márie Kormanovej.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/479 a 2020/480/1-5.

Čas: 16 hod. 18 min.

Neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Moniky Kormanovej, bytom XXX, o trvalé parkovanie na pozemku KNE 833/1 (obecná komunikácia) pred rodinným domom č. XXX z dôvodu nedostatku miesta na vlastnom pozemku - viac áut (555/2020).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Moniky Kormanovej, bytom XXX, o trvalé parkovanie na pozemku KNE 833/1 pred rodinným domom č. XXX, nakoľko žiada o parkovanie na obecnej komunikácií.

Čas: 16 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jakuba Kučeru, bytom XXX, o umiestnenie zberných nádob na separovaný odpad k hotelu Les, ktorý má v prenájme z dôvodu tvorby veľkého množstva separovaného odpadu (304/2020).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jakuba Kučeru, bytom XXX, o umiestnenie zberných nádob na separovaný odpad k hotelu Les, ktorý má v prenájme, ale iba v tom prípade, že pán Jakub Kučera predloží OcÚ uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou na likvidáciu separovaného odpadu.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, bytom XXX o zmenu územného plánu Obce Nesluša a zahrnutie parcely KNC 1431 v kat. úz. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu (246/2020).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, bytom XXX o zmenu územného plánu Obce Nesluša a zahrnutie parcely KNC 1431 v kat. úz. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Drndovej, bytom XXX, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 401/1 z dôvodu, že ich plot zasahuje v určitých častiach do obecnej komunikácie (565/2020).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Drndovej, bytom XXX, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 401/1 z dôvodu, že ich plot zasahuje v určitých častiach do obecnej komunikácie.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Ľubomír Tichý,
 • proti: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Adam Vilim,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slovenského zväzu včelárov Kysuckého Nové Mesta o finančný príspevok na rezbárske sympózium a starostlivosť o včely vo výške 300 až 500 € (426/2020).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu včelárov Kysuckého Nové Mesta o finančný príspevok na rezbárske sympózium a starostlivosť o včely vo výške € 300,00 s tým, že musia doplniť predpísané náležitosti k poskytnutiu tohto príspevku vo forme dotácie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 5/2015. V prípade nedoloženia predmetných dokladov, dotácia nebude poskytnutá.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Uznesenie č. II-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX, o odpustenie nájmu na prevádzkové priestory v polyfunkčnej budove č. 1027 aspoň na dva mesiace, z dôvodu odloženia otvorenia kaderníckeho salóna kvôli nariadeniu vlády o zatvorení všetkých prevádzok až do odvolania (496/2020).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX, o odpustenie nájmu s tým, že nasledujúce dva mesiace od poslednej úhrady nemusí zaplatiť nájom za prevádzkové priestory v polyfunkčnej budove č. 1027.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.