Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 04. 2019.

Uznesenie č. II-1/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 16 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-2/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program II. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje program II. zasadnutia OZ s tým, že sa do programu pridá ešte žiadosť ŠK ŽIAR Nesluša o prenájom futbalového ihriska.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-3/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša.

OZ schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša v zložení: predseda komisie: Mgr. Ľubomír Tichý, člen komisie: Ing. Lenka Ondrušková, člen komisie: PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 16 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržali sa: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Ľubomír Tichý, PhDr. Juraj Bosý,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-4/2019

Obecné zastupiteľstvo uskutočnilo: voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša.

OZ volí v tajnom hlasovaní Máriu Kormanovú za hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2019 - 2025 (príloha zápisnica z voľby hlavného kontrolóra).

Čas: 16 hod. 18 min.
Neprítomný: Martin Lisko

Uznesenie č. II-5/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 8/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-6/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (predkladá Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-7/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia 2-1/2019 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2019 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové výdavky rozpočtu obce sa zvyšujú o € 8 500,00 z rozpočtovej rezervy.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-8/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Jancovej na zrušenie nerealizovaného Uznesenia III-9/2017 z 28. 07. 2017, ktorým bol schválený predaj časti obecného pozemku č. KNC 1301/1 a časti miestnej komunikácie za € 1,00 Petrovi Škvrndovi a jeho manželke Janke, bytom Nesluša 949.

OZ ruší Uznesenie III-9/2017 z 28. 07. 2017, ktorým bol schválený predaj časti obecného pozemku KNC č. 1301/1 a časti miestnej komunikácie za € 1,00 Petrovi Škvrndovi a jeho manželke Janke, bytom Nesluša 949.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-9/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti o finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste (pod. č. 2018/1102) a Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec (pod. č. 2018/1113).

OZ schvaľuje:

a) pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste dotáciu na rok 2019 vo výške € 1 452,48, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.;

b) pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec dotáciu na rok 2019 vo výške € 90,78, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-10/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Moniky Čopovej, bytom Sládkovičova 1232/56 Kysucké Nové Mesto, o schválenie dodatku k územnému plánu (pod. č. 2019/308).

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9 poslancov,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

OZ zamieta žiadosť Moniky Čopovej, bytom Sládkovičova 1232/56, Kysucké Nové Mesto, o schválenie dodatku k územnému plánu (pod. č. 2019/308), nakoľko nie je v tejto lokalite doriešená prístupová komunikácia.

Uznesenie č. II-11/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť spoločnosti VARmet Kovovýroba, Rudinská 19, (VARmet, s. r. o., Dolné Rudiny 3, Žilina) o zaradenie parcely č. 3066 a 3067 v k. ú. Nesluša do doplnku obce Nesluša (č. 212/2019, 414/2019).

Čas: 16 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10 poslancov,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

OZ zamieta žiadosť spoločnosti VARmet Kovovýroba, Rudinská 19, (VARmet, s. r. o., Dolné Rudiny 3, Žilina) o zaradenie parcely č. 3066 a 3067 v k. ú. Nesluša do doplnku obce Nesluša (pod. č. 2019/212, 2019/414), nakoľko by v budúcnosti mohlo dochádzať k sporom medzi obyvateľmi v budúcich rodinných domoch a susedného výrobného podniku napr. z dôvodu hluku, prachu a pod.

Uznesenie č. II-12/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Bollovej, bytom Nesluša 894, o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNE 10563 o výmere 1233 m2 v kat. ú. Nesluša (pod. č. 2018/1059).

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9 poslancov,
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková,
 • neprítomný: Martin Lisko.

OZ zamieta žiadosť Anny Bollovej, bytom Nesluša 894, o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNE 10563 o výmere 1233 m2 v kat. ú. Nesluša (pod. č. 2018/1059). Ak chce žiadateľka pozemok užívať, je potrebné podať žiadosť na OZ o prenájom pozemku.

Uznesenie č. II -13/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ing. Pavla Špirca, Červená 452/20, Žilina - Budatín o zmenu územného plánu tak, aby na parcele č. 1286/1 a 1286/2 bolo možné vybudovať prístupovú komunikáciu, aby mohla začať na súvisiacich parcelách výstavba IBV (pod. č. 2019/376).

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10 poslancov,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

OZ zamieta žiadosť Ing. Pavla Špirca, Červená 452/20, Žilina - Budatín o zmenu územného plánu, nakoľko nie je dôvod na takúto zmenu (pod. č. 2019/376). Vlastník si môže na parcelách 1286/1 a 1286/2 vybudovať účelovú komunikáciu, ktorá bude v jeho vlastníctve a ktorá bude slúžiť na prístup k susedným parcelám, na ktorých sa plánuje výstavba. V aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii v danej lokalite sú všetky parcely vo vlastníctve žiadateľa zahrnuté medzi plochy bývania.

Uznesenie č. II-14/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: opakovanú žiadosť Jozefa Žáka, bytom Nesluša 377 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNE 10568 o výmere 20 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva (pod. č. 2019/415).

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9 poslancov,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

OZ zamieta opakovanú žiadosť Jozefa Žáka, bytom Nesluša 377 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNE 10568 o výmere 20 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva (pod. č. 2019/415). Ak chce žiadateľ naďalej pozemok užívať, je potrebné podať žiadosť na OZ o prenájom pozemku.

Uznesenie č. II-15/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť rodičovskej rady pri Základnej škole v Nesluši o finančný príspevok na turistickú olympiádu vo výške € 350,00 pod. č. 2019/437 a poskytnutie priestorov ihriska (pod. č. 2019/438).

OZ schvaľuje žiadosť rodičovskej rady pri ZŠ v Nesluši o finančný príspevok na turistickú olympiádu vo výške € 350,00 pod. č. 2019/437 a poskytnutie priestorov ihriska (pod. č. 2019/438).

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Uznesenie č. II-16/2019

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť ŠK ŽIAR Nesluša o prenájom časti ihriska v období mesiacov máj až október v čase od 9:00 do 10:30 hod. vždy v nedeľu (pod. č. 2019/504).

OZ schvaľuje prenájom časti ihriska v období mesiacov máj až október v čase od 9:00 do 10:30 hod. vždy v nedeľu (pod. č. 2019/504) za týchto podmienok:

a) prenajíma sa iba trávnatá plocha,
b) v prípade rozmočeného ihriska sa nesmie hrať,
c) za poriadok zodpovedá prezident ŠK ŽIAR Nesluša,
d) prenájom začne platiť až po zaplatení poplatku za prenájom € 300,00,
e) v prípade nedodržania podmienok prenájmu, bude nájomná zmluva zrušená bez možnosti vrátenia poplatku za prenájom.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.