Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 01. 12. 2017.

Uznesenie č. V-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania V. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Vincent Nemček, 2. Anna Dupkalová,
 2. program V. zasadnutia OZ s nasledujúcimi zmenami:
  • za bod č. 3 "Zrušenie subjektu Miestny národný výbor" sa zaradia body 7 "Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení" a bod 18 "Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Kubalu",
  • za bod 5 "Rozpočtové opatrenie ZŠ" sa zaradí bod 8 "Rozpočtové opatrenie 4-4/2017",
  • za bod 17 "Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018" sa zaradí návrh Ing. Jozefa Kubalu na osadenie informačných tabúľ.

Čas: 14 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. V-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: upozornenie Okresného súdu Žilina na evidenciu subjektu Miestny národný výbor Nesluša v obchodnom registri a výzvu na jeho výmaz v uvedenom registri (pod. č. 2017/1266).

OZ schvaľuje: zrušenie subjektu Miestny národný výbor Nesluša vedeného v obchodnom registri bez právneho nástupcu.

Čas: 14 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. V-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

a) OZ berie na vedomie: potvrdenie o cene č. 0949/2017/V-PC vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša, ktoré určuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,6088/m3.

b) OZ schvaľuje: poplatok za odber pitnej vody obecného vodovodu Nesluša

 • pre občanov - 0,50 €/1m3,
 • pre podnikateľské subjekty - 0,50 €/1m3.

Čas: 14 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

c) OZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení: V prílohe VZN č. 3/2016 sa upravuje Sadzobník cien a to v položke č. 13 - motorové vozidlá obce. Za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e) prenájom vozidla – rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou - 25 €/hod.

Čas: 14 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. V-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na prevod hornej školy na VÚC.

OZ poveruje starostku Ing. Zuzanu Jancovú začať rokovania s VÚC o prevode budovy hornej školy a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve obce na VÚC pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • z hornej školy bude do 2 rokov po prevode majetku vybudovaný domov sociálnej starostlivosti bez možnosti zmeny účelu stavby,
 • 50 % miest kapacity zariadenia bude patriť obci.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: Pavol Janec, Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. V-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky na zapojenie sa obce do Operačného programu kvality životného prostredia.

OZ schvaľuje: zapojenie sa obce do Operačného programu kvality ŽP na obdobie 2014-2020 v oblasti 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-6/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (predkladá riaditeľka ZŠ Nesluša Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta

Uznesenie č. V-7/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša (predkladá riaditeľka ZŠ Nesluša Ing. Andrea Špiriaková).

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta

Uznesenie č. V-8/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 4-4/2017 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 4-4/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-9/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (predkladá Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-10/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o dani z nehnuteľností a dani za psa (predkladá komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta

Uznesenie č. V-11/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje (predkladá komisia PLVH a ochrany ŽP).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/ 2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-12/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (predkladá komisia PLVH a ochrany ŽP).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-13/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (predkladá komisia PLVH a ochrany ŽP).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-14/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša - Požiarny poriadok obce (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová a Ing. Michal Kloták).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2017 - Požiarny poriadok obce podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-15/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša (predkladá komisia PLVH a ochrany ŽP).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša podľa predloženého návrhu so zmenou: v článku 9 Kontrolná činnosť sa text "Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: a. kontrolór obce, b. poslanci obecného zastupiteľstva, c. poverený zamestnanec obce." mení nasledovne: „Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: zamestnanci a poslanci obce Nesluša".

Čas: 16 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-16/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Františka Jantošíka, bytom Nesluša XXX na odpredaj parcely KNC 2090/3 obci (pod. č. 2017/624).

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Anna Dupkalová, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík,
 • zdržal sa: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta

OZ zamieta odkúpenie parcely KNC 2090/3 od Františka Jantošíka.

Uznesenie č. V-17/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Václava Janáčika a Mgr. Bibiány Janáčikovej, bytom Nesluša XXX, Václava Janáčika, bytom Nesluša XXX a Zuzany Janáčikovej, bytom Nesluša XXX na odpredaj pozemku používaného ako komunikácia obci (pod. č. 2017/1190).

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Anna Dupkalová,
 • zdržal sa: 5,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

OZ zamieta odkúpenie pozemkov používaných ako komunikácia od Václava Janáčika a Mgr. Bibiány Janáčikovej, Nesluša XXX, Václava Janáčika, Nesluša XXX a Zuzany Janáčikovej, Nesluša XXX.

Uznesenie č. V-18/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia na úpravu plochy na parkovanie pri bytovom dome č. 963, 838 a pri polyfunkčnom dome č. 1027.

OZ schvaľuje úpravu plochy pri bytovom dome č. 963, 838 a pri polyfunkčnom dome č. 1027 v rozsahu: bytový dom č. 963 - 165 m2, bytový dom pri ZŠ Kutiny č. 838 – 180 m2, polyfunkčná budova č. 1027 – 80 m2 podľa predloženého návrhu komisie.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-19/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o vyriešenie omylu ohľadne parcely 1305 (pod. č. 2017/1309).

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: Anton Janáčik,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 5,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Antona Šarlinu o vyriešenie omylu ohľadne parcely 1305.

Uznesenie č. V-20/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: oznámenie Mgr. Vladimíra Fongusa o ukončení členstva v Komisii PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša a návrh Komsie PLVH a ochrany ŽP na voľbu nového sekretára komsie PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie ukončenie členstva Mgr. Vladimíra Fongusa v Komisii PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša.
 2. volí Ing. Andreu Šímovú za ďalšiu sekretárku Komisie PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-21/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Jany Bendovej, bytom Nesluša 299 o prenájom nebytových priestorov v priestoroch Základnej školy – telocvične (pod. č. 2017/1391).

OZ schvaľuje Mgr. Jane Bendovej, bytom Nesluša 299 predĺženie prenájmu obecných priestorov v Základnej škole – telocvični za účelom súkromného podnikania v oblasti masérskej a pedikérskej činnosti na rok 2018 po dohode s riaditeľkou školy.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-22/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 3. ročníka hasičskej súťaže (pod. č. 2017/1091).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 3. ročníka hasičskej súťaže vo výške € 1 000,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-23/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2018 (pod. č. 2017/1092).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2018 vo výške € 1 000,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta

Uznesenie č. V-24/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na nákup slávnostných uniforiem (pod. č. 2017/1090).

Čas: 17 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

OZ zamieta žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Nesluša na nákup slávnostných uniforiem.

Uznesenie č. V-25/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 (pod. č. 2017/1053).

OZ schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 1 000,00 s podmienkou, že dotácia sa nemôže použiť na dopravné prostriedky.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-26/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2018 (pod. č. 2017/1082).

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2018 vo výške € 100,00.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-27/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2018 (pod. č. 2017/1081).

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2018 vo výške € 250,00.

Čas: 17 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-28/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2018 (pod. č. 2017/1083) - návrh 3000 €.

Čas: 17 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Jozef Kubala,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

OZ zamieta poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes
2018 vo výške € 3 000,00 občianskemu združeniu Kultúra v Nesluši.

Uznesenie č. V-29/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2018 (pod. č. 2017/1083) - návrh 4 000 €.

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2018 vo výške € 4 000,00 s tým, že združenie je z dotácie oprávnené uhradiť maximálne € 1 500,00 za vystúpenie jedného interpreta.

Čas: 18 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anna Dupkalová, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-30/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2018 (pod. č. 2017/1093).

OZ schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2018 vo výške € 1 300,00.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-31/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 (pod. č. 2017/1068).

OZ schvaľuje žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 1 500,00.

Čas: 18 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-32/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2018 (pod. č. 2017/1034).

OZ schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2018 vo výške € 1 100,00.

Čas: 18 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-33/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2018 (pod. č. 2017/993).

OZ schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2018 vo výške € 1 200,00.

Čas: 18 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Juraj Janiš,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-34/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 (pod. č. 2017/1097).

OZ schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 5 800,00.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-35/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Nesluša a ich vyhodnotenie komisiou výstavby a územného plánovania a komisiou poľnohospodárskou, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

OZ schvaľuje zahrnutie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Nesluša do "Návrhu na zmenu a doplnok Územného plánu obce Nesluša" podľa spoločného odporúčania komisie výstavby a územného plánovania a komisie PLVH a ochrany ŽP. Ďalej sa bude postupovať podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.

Uznesenie č. V-36/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Jozefa Kubalu na osadenie informačných tabúľ.

OZ ukladá komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia zabezpečiť osadenie informačných tabúľ.

Čas: 18 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Pavol Škuta.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.