Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 06. 2016.

Uznesenie č. II-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ s tým, že:
 • za bod 1 sa zaradí oznámenie poslanca OZ v Nesluši Ing. Augustína Chovaňáka o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
 • namiesto bodu 6 „vysporiadanie katolíckeho kultúrneho domu“ sa zaradí správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2. štvrťrok 2016
 • za správy komisií sa zaradí petícia občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Rudolf Jantošík;
 2. program II. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo oznámenie Ing. Augustína Chovaňáka o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

OZ berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca Ing. Augustína Chovaňáka, podľa § 25 ods. 2 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, písomným vzdaním sa mandátu.

 • neprítomní: Ing. Augustín Chovaňák, Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet Obce Nesluša za rok 2015 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová)

Návrh uznesenia

OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra a správu nezávislého audítora za rok 2015.

OZ schvaľuje:

 • záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami.
 • prebytok rozpočtu v sume € 188 432,61 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa použije na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 188 432,61.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: Vincent Nemček, Ján Lisko,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 5,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž

OZ neschvaľuje:

 • záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami;
 • použitie prebytku rozpočtu v sume € 188 432,61 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 188 432,61.

Uznesenie č. II-4/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Mariana Chovaňáka o predloženie návrhu na použitie prebytku rozpočtu z rezervného fondu.

OZ odporúča starostke Ing. Zuzane Jancovej predloženie návrhu na použitie prebytku rozpočtu z rezervného fondu.

Čas: 18 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ján Lisko,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-5/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny (predkladateľ doc. Ing. Jaroslav Král CSc.).

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 3,
 • proti: Ing. Marian Chovaňák,
 • zdržal sa: Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny.

Uznesenie č. II-6/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nesluša (predkladateľka hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nesluša.

Čas: 18 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-7/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu VZN Obce Nesluša č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby (predkladateľ Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje úpravu VZN Obce Nesluša č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby nasledovne: suma na dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby sa zvyšuje z 2 € (viď. príloha č. 2 k VZN č. 14/2015) na 5 €/mesiac pre každého klienta od 01. 07. 2016.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-8/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu VZN č.14/2015 o sociálnych službách (predkladá Bc. Jaroslava Žideková).

OZ schvaľuje úpravu VZN č. 14/2015 o sociálnych službách, článok 5 nasledovne:

 1. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov. Stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom a stravníkmi sú fyzické osoby, ktorým sa poskytuje ubytovanie.
 2. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje stravovanie – raňajky a obed.
 3. Večere si prijímatelia sociálnej služby zabezpečujú sami po dohode s rodinnými príslušníkmi.
 4. Strava sa každodenne dováža do zariadenia a pripravuje sa podľa jedálneho lístka zostaveného na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred.
 5. Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb je stravovanie poskytované podľa záujmu prijímateľa sociálnej služby.

Čas: 18 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-9/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o činnosti hlavnej kontrolórky za druhý štvťrok 2016.

OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za druhý štvťrok 2016.

 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-10/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 2-3/2016 (predkladá starostka Ing. Z. Jancová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-3/2016 podľa predloženého návrhu (príloha).

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-11/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť SO SZTP a ZPCCH v Nesluši o zvýšenie dotácie.

OZ schvaľuje zvýšenie dotácie pre SO SZTP a ZPCCH v Nesluši o € 600,00 a zároveň schvaľuje zvýšenie položky 640 v prvku 6.3.2 rozpočtu obce o € 269,00 a položky 290 v príjmovej časti o € 269,00.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-12/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie na Rocknes.

OZ schvaľuje dotáciu pre občianske združenie Kultúra v Nesluši na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2016 vo výške € 4 000,00.

Čas: 19 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Janec,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-13/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Gabriely Škoríkovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 7,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta žiadosť Gabriely Škoríkovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pretože žiadateľka nespĺňa požiadavky podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015.

Uznesenie č. II-14/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Janky Liptaiovej o výkopové práce a o finančný príspevok.

Čas: 19 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta žiadosť Janky Liptaiovej o výkopové práce a o finančný príspevok.

Uznesenie č. II-15/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť starostky Ing. Zuzany Jancovej o vyčlenenie 7 500 € na forenzný audit.

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 5,
 • zdržal sa: Vincent Nemček, Ján Lisko,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Obecné zastupiteľstvo zamieta vyčlenenie 7 500 € na forenzný audit.

Uznesenie č. II-16/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poslanca Jána Liska aby po odchode starostky Ing. Jancovej viedol rokovanie OZ zástupca starostky Rudolf Jantošík.

OZ poveruje zástupcu starostky Rudolfa Jantošíka vedením II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva po odchode starostky.

Čas: 19 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-17/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie.

OZ postupuje petíciu občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie na prešetrenie komisii na ochranu verejného záujmu.

Čas: 20 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. II-18/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie.

OZ ukladá Obecnému úradu v Nesluši zabezpečiť prizvanie petičného výboru petície občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie na jednanie so zástupcami obce, komisiou PLVH a ochrany ŽP a komisiou výstavby a územného plánovania za účelom prejednania prevádzkového poriadku zberného dvora.

Čas: 20 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Anton Janáčik, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.