Uznesenia zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 11. 12. 2015.

Uznesenie č. VII-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania VII. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Ľubomír Slíž;
 2. program VII. zasadnutia OZ s tým, že namiesto bodu 6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu sa zaradí návrh zámennej a kúpnej zmluvy medzi Obcou Nesluša, Antonom Ďuriašom a Alenou Bajánkovou.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 10/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 11/2015 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, pričom v článku 4 sa za bod 6b doplní: „c) neoznačené zberné nádoby obecným úradom zberová spoločnosť nebude vyvážať“.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby.

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh zámennej a kúpnej zmluvy medzi Obcou Nesluša, Antonom Ďuriašom a Alenou Bajánkovou.

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú a kúpnu zmluvu zo dňa 11. 12. 2015 uzavretú medzi Obcou Nesluša, Antonom Ďuriašom a Alenou Bajánkovou k pozemkom v k.ú. Nesluša KNC 1928/3 – orná pôda o výmere 10m2, KNC 1930/2 – orná pôda o výmere 34 m2, KNC 1931/4 – orná pôda o výmere 55 m2, KNC 1927/6 - orná pôda o výmere 24 m2, KNC 1927/7 - orná pôda o výmere 60 m2.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie postupom podľa § 63 zák. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) do vlastníctva obce týchto nehnuteľností
  • vytvorená podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1929/6 orná pôda o výmere 120 m2 podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015
  • vytvorená podľa geometrického plánu č. over. 452/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1897/30 ttp o výmere 238 m2, KNC 1897/31 – ttp o výmere 6 m2, KNC 3208/17 – ttp o výmere 1433 m2, KNC 3208/18 – ttp o výmere 339 m2, KNC3208/19 – ttp o výmere 1900 m2.
 3. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce požiadať Komposesorát Nesluša pozemkové spoločenstvo o udelenie súhlasu/podanie vyjadrenia, že nemá výhrady so vznikom vlastníctva obce k pozemkom vytvoreným podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1929/6 orná pôda o výmere 120 m2 podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015 a podľa geometrického plánu č. over. 452/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1897/30 ttp o výmere 238 m2, KNC 1897/31 – ttp o výmere 6 m2, KNC 3208/17 – ttp o výmere 1433 m2, KNC 3208/18 – ttp o výmere 339 m2, KNC3208/19 – ttp o výmere 1900 m2.
 4. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce po získaní kladného vyjadrenia od Komposesorátu Nesluša poz.spol. požiadať not. úrad o spísanie osvedčenia o vydržaní v prospech obce Nesluša podľa § 63 zák. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) k pozemkom vytvoreným podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1929/6 orná pôda o výmere 120 m2 podľa geometrického plánu č. over. 453/15 z 02. 12. 2015 a podľa geometrického plánu č. over. 452/15 z 02. 12. 2015 ako KNC 1897/30 ttp o výmere 238 m2, KNC 1897/31 – ttp o výmere 6 m2, KNC 3208/17– ttp o výmere 1433 m2, KNC 3208/18 – ttp o výmere 339 m2, KNC3208/19– ttp o výmere 1900 m2.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016.

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016.

Čas: 18 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala,

Uznesenie č. VII-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Alžbety Rácovej, Nesluša 690 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (p. č. 2015/2405).

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alžbete Rácovej.

Uznesenie č. VII-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Sone Rácovej, Nesluša 691 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (p. č. 2015/2427).

Čas: 18 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Soni Rácovej.

Uznesenie č. VII-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Veroniky Chovancovej, bytom Nesluša 143 o odkúpenie obcou pozemkov – parciel registra C-KN č. 3255/6, 3255/11 a 3255/15 (p. č. 2015/1889).

Čas: 18 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta návrh Veroniky Chovancovej, bytom Nesluša 143 o odkúpenie pozemkov – parciel registra C-KN č. 3255/6, 3255/11 a 3255/15 do vlastníctva Obce Nesluša.

Uznesenie č. VII-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ing. Anny Vojtkovej, bytom Nesluša 751 o zníženie poplatkov za odvoz odpadu, alebo úhradu poplatkov za odvoz odpadu podľa počtu vyvezených popolníc (pod. č. 2015/1792).

Čas: 18 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

OZ zamieta žiadosť Ing. Anny Vojtkovej, bytom Nesluša 751 o zníženie poplatkov za odvoz odpadu, alebo úhradu poplatkov za odvoz odpadu podľa počtu vyvezených popolníc.

Uznesenie č. VII-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jozefa Lisku a manželky Anny Liskovej, bytom Nesluša 838/6 - o prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 (pod. č. 2015/2086).

schvaľuje: Jozefovi Liskovi a manželke Anne Liskovej, bytom Nesluša 838/6 prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 v kat. ú. Nesluša o rozmeroch 15,9 x 3,9 m, o celkovej ploche 62,01 m2 podľa predloženého návrhu vedľa bytového domu s. č. 838. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 4/2015. Dĺžka nájomného je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2016.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VII-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Martina Lisku, bytom Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú na parcele registra C-KN č. 434/1 o rozmere 2,5 x 5,0 m (pod. č. 2015/2667).

schvaľuje žiadosť Martina Lisku, bytom Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty od 1.1.2016 na dobu neurčitú na parcele registra C-KN č. 434/1 o rozmere 2,5 x 5,0 m podľa zákresu, ktorý je súčasťou žiadosti.

Čas: 18 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.