Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 10. 08. 2015.

Uznesenie č. V-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania V. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Juraj Janiš, 2. Pavol Janec,
 2. program V. zasadnutia OZ.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-2/2015

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novonastupujúci poslanec Ľubomír Slíž zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Čas: 17 hod. 15 min.

 • neprítomní: 0

Uznesenie č. V-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: námietku poslanca Ing. Mariana Chovaňáka voči zverejnenému vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015 - 2021, ktoré neobsahuje úväzok hlavného kontrolóra.

OZ navrhuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 10 % úväzku riadneho pracovného času.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 10 % úväzku riadneho pracovného času.

Uznesenie č. V-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: námietku poslanca Ing. Mariana Chovaňáka voči zverejnenému vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015 - 2021, ktoré neobsahuje úväzok hlavného kontrolóra.

OZ určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 20 % úväzku riadneho pracovného času.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: nové vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015 - 2021 s 20 % úväzkom z riadneho pracovného času.

Obecné zastupiteľstvo

 1. poveruje: starostku Obce Nesluša opätovným vyhlásením voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s rozsahom výkonu funkcie hlavného kontrolóra 20 % úväzku riadneho pracovného času podľa uznesenia V-4/2015.
 2. povoľuje vykonávať zvolenému hlavnému kontrolórovi ďalšiu zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia Ing. Augustína Chovaňáka na prijatie nového Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo

 1. ruší: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša.
 2. schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu nového predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport,
 2. doplnenie člena komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Obecné zastupiteľstvo

a) potvrdzuje Pavla Janca vo funkcii predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Janec, Vincent Nemček,
 • neprítomní: 0.

b) volí Mgr. Petra Pijaka za nového člena komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Jozefa Kubalu na voľbu nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

OZ schvaľuje: Michaelu Bomba Birkusovú za nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Ing. Marian Chovaňák,
 • zdržal sa: Pavol Janec, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: prezentáciu firmy MIDUKO na prestavbu hornej ZŠ na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie prezentáciu firmy MIDUKO na prestavbu hornej ZŠ na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov,
 2. schvaľuje finančnú čiastku 1000 € na vypracovanie štúdie, finančnej kalkulácie a vyjadrenie hygienika a statika k uvedenej prestavbe.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anastázie Gašovej, bytom Nesluša 516 o odkúpenie časti cesty (p. č. 2015/1490).

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák,
 • neprítomní: 0.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anastázie Gašovej, Nesluša 516 o odkúpenie časti cesty na pozemku č. KNC 3002/1 (KNE 10560).

Uznesenie č. V-11/2015

Obecné zastupiteľstvo

 1. postupuje komisii na ochranu verejného záujmu žiadosť Jána Škora, Nesluša 319 a Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 o odpoveď na vyslovenie podozrenia z porušovania ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. - nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností a podozrenia zneužívania právomocí verejného činiteľa (p. č. 2015/1698) na prešetrenie;
 2. postupuje komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej návrh Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 na predaj nehnuteľností obci, prípadne výmenu pozemkov (p. č. 2015/1727);
 3. postupuje komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej faktúru Antona Ďuriaša č. 201303 (pod. č. 2015/1704).
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-12/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Petíciu občanov „za vysťahovanie neprihlásených občanov na prechodnom alebo trvalom pobyte, ubytovaných v objekte č. p. 1018 (Pegas), Nižný koniec, obec Nesluša“. OZ postupuje petíciu na prešetrenie komisii na ochranu verejného záujmu.

 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: možnosť ďalšieho využitia budovy bývalej školy v centre obce.

OZ schvaľuje: zbúranie budovy bývalej školy v centre obce a príslušiacich budov.

Čas: 19 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Janec,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: požiadavku občanov obce na sprístupnenie zasadnutí OZ na internete.

ukladá: komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej posúdiť finančné náklady na zabezpečenie kamerového a ozvučovacieho systému pre monitorovanie zasadnutí OZ.

Čas: 19 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. V-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Lesného družstva Nesluša-Parišovka o schválenie vývozu drevnej hmoty.

OZ berie na vedomie dohodu medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša zastúpenou starostkou obce o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva spôsobom, aby sa minimalizovali vplyvy, ktorými by mohlo počas prepravy dreva dochádzať k ich poškodzovaniu. Za tým účelom sa preprava dreva bude po miestnych komunikáciách uskutočňovať maximálne v rozsahu 10 m3 na 1 prepravnú súpravu. Škody spôsobené vývozom hradí vývozca – Lesné družstvo Nesluša-Parišovka.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.