Uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 10. 09. 2014.

Uznesenie č. 3-1/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 3. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje :

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jaroslav Nekoranec - predseda komisie, Augusta Plošticová – člen komisie. Overovateľov zápisnice: Marian Chovaňák, Anna Dupkalová.
 2. Program 3. zasadnutia OZ s tým, že v bode č. 6 sa navrhnuté Rozpočtové opatrenie 4/2014 doplní o úpravu 4.1/2014.

Čas: 13 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-2/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti č. 2/2014 vrátane vyhodnotenia plnenia niektorých uznesení z II. zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2014

 • 2/2014-1: Preverenie vlastníckych vzťahov prístupovej cesty a náväzných miestnych komunikácií v časti obce Adamkovské hony (Uzn. 2-9/2014);
 • 2/2014-2:
  1. Predloženie správy o celkových nákladoch na vyhotovenie územného plánu od r. 2003,
  2. Vyčíslenie ekonomiky ťažby v obecnom lese od začiatku jeho prevzatia do užívania obce (Uzn. 2-17/2014);
 • 2/2014-3: Žiadosť Vilmy Kubalovej o zlikvidovanie skládky odpadu – podpisová akcia (pod. č. 2014/1698);
 • 2/2014-4: Finančná kontrola FK Nesluša;
 • 2/2014-5: Žiadosť Anny Hrubej o pomoc pri ochrane svojho majetku (pod. číslo 2014/1760).

OZ berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti č. 2/2014 – body 1-5.

Čas: 13 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-3/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

3a) žiadosť Branislava Slíža, Nesluša 316 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 € Branislavovi Slížovi.

Čas: 13 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

OZ schvaľuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 € Branislavovi Slížovi.

3b) žiadosť Zuzany Kršíkovej, Nesluša 60 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 € Zuzane Kršíkovej.

Čas: 14 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomný: Ján Lisko.

OZ schvaľuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 € Zuzane Kršíkovej.

3c) žiadosť Anny Liskovej, Nesluša 0 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnúť Anne Liskovej 3m3 palivového dreva.

Čas: 14 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

OZ schvaľuje: poskytnutie 3m3 palivového dreva Anne Liskovej.

3d) žiadosť Rudolfa Janáčika, Nesluša 863 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnúť Rudolfovi Janáčikovi jednorazovú dávku v hmotnej núdzi:

 • 3m3 palivového dreva,
 • mikrovlnnú rúru v hodnote do 60 €, ktorú zakúpi obecný úrad,
 • 150 € na výdavky spojené so štúdiom dcéry Moniky.

Čas: 14 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

OZ schvaľuje: poskytnúť Rudolfovi Janáčikovi jednorazovú dávku v hmotnej núdzi:

 • 3m3 palivového dreva,
 • mikrovlnnú rúru v hodnote do 60 €, ktorú zakúpi obecný úrad,
 • 150 € na výdavky spojené so štúdiom dcéry Moniky.

Uznesenie č. 3-4/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správu komisie PLVH.

OZ berie na vedomie: správu komisie PLVH.

Čas: 14 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-5/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

Obecné zastupiteľstvo

5a) berie na vedomie správu komisie pre školstvo, kultúru a šport.

Čas: 14 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

5b) ukladá obecnému úradu zabezpečiť odstránenie havarijného stavu komína na bývalej pekárni.

Čas: 14 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-6/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2014-2018.

OZ schvaľuje na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod a 11 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2014–2018.

Čas: 14 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-7/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Janky Šidlovej, Nesluša 1157 o odkúpenie časti pozemku č. 1437/14.

OZ schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj časti obecného pozemku o výmere 5 m² z parcely č. KNC 1437/14 Janke Šidlovej, bytom Nesluša 1157, za cenu 3,33 €/m2. Geometrický plán na odčlenenie 5 m² z parcely č. KNC 1437/14 si zabezpečí žiadateľka Janka Šidlová na vlastné náklady.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-8/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Ladislava Jantošíka, Nesluša 204 o odpredaj parcely č. KNE 3772.

OZ schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj časti obecného pozemku č. KNE 3772, ktorý tvorí menšiu časť parcely č. KNC 1414 Ladislavovi Jantošíkovi, bytom Nesluša 204, za cenu 1,50 €/m2. Geometrický plán rozdeľujúci parcelu č. KNE 3772 na dve časti - časť nachádzajúcu sa v miestnej komunikácii, ktorá zostane vo vlastníctve obce a časť, ktorá je súčasťou parcely č. KNC 1414 si zabezpečí žiadateľ Ladislav Jantošík na vlastné náklady.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-9/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Maxiana a manželky Viery, Nesluša 560 o odpredaj parcely č. 5249/9 a parcely 5331/22.

OZ schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj časti obecného pozemku o výmere 396 m² z parcely č. KNE 10588, ktorý bol geometrickým plánom č. 59/14 vyčlenený a označený ako parcela č. KNC 5249/9 a 5331/22, Pavlovi Maxianovi a manželke Viere, bytom Nesluša 560, za cenu 1,50 €/m2.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová, Ľubomír Slíž,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-10/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: výzvu firmy SVS-inžiniering, s.r.o., Žilina na odpredaj časti pozemku – parc. KNC č. 3221/1 vo vlastníctve Obce Nesluša firme SEVAK, a.s., Žilina, ktorý je predmetom trvalého záberu pod čerpaciu stanicu ČS N1.

 1. OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku KN-C č. 3221/1 firme SEVAK, a.s. v rozsahu uvedenom v priloženom návrhu kúpnej zmluvy za cenu 30 €/m2.
 2. OZ poveruje starostu k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy až po odstránení nedostatkov – uvedení prístupovej cesty k čerpacej stanici do pôvodného stavu.

Čas: 15 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-11/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia 4/2014 a 4-1/2014.

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2014 a 4-1/2014 podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-12/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Škvrndu a manželky Jany, Nesluša 949 o zámenu časti pozemkov.

OZ schvaľuje zámer zámeny časti pozemkov vo výmere 12 m2 parc. č. 1301/12 za 12 m2 parc. č. 1301/13 vo vlastníctve žiadateľov podľa vytyčovacieho nákresu predloženého žiadateľmi.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-13/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Štefana Ďuriaka, Nesluša 410 o odpredaj obecných pozemkov č. KNC 635, KNC 636.

OZ odporúča Štefanovi Ďuriakovi uzatvoriť nájomnú zmluvu s Obcou Nesluša na dobu 10 rokov v súlade s VZN č. 9/2004.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-14/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra a Lenky Pažických, Borová 21/84, Žilina o vyčlenenie prístupovej cesty k ich pozemku č. 1308/2.

OZ navrhuje počkať na vyjadrenie Okresnej prokuratúry Žilina vo veci podnetu Petra Pažického a spol. na preskúmanie zákonnosti odpredaja obecného pozemku č. 1305 a až na základe rozhodnutia prokuratúry prijať opatrenia k uvedenej žiadosti.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-15/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Burdiaka, Nesluša 1208 o rozšírenie siete verejného osvetlenia v časti obce Breziny.

OZ odporúča obecnému úradu riešiť žiadosť Jána Burdiaka o rozšírenie siete verejného osvetlenia v miestnej časti Breziny v rámci finančných možností obce.

Čas: 17 hod. 45 min.

 • Hlasovanie:
 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Mgr. Jaroslav Nekoranec,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 3-16/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Miroslava Halamu, Nesluša 781 a Anny Ďurišovej, Nesluša 890 o finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 2 200 € vynaložených na opravu cesty k rodinným domom v miestnej časti Janáčovce.

OZ odkladá žiadosť Miroslava Halamu a Anny Ďurišovej kvôli zámeru riešiť na budúci rok postupne asfaltovanie miestnych komunikácií z rozpočtu na rok 2015.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.