Uznesenia z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 27. 03. 2014.

Uznesenie č. 1-1/2014

Obecné zastupiteľstvo

 1. prerokovalo: voľbu overovateľov zápisnice
 2. berie na vedomie: zloženie zákonom predpísaného sľubu novonastupujúcej poslankyne Obecného zastupiteľstva v Nesluši Anny Dupkalovej.

Čas: 13 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Janáčik.

a) OZ schvaľuje: Overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Nekoranec, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

b) OZ konštatuje: Novonastupujúca poslankyňa Anna Dupkalová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Uznesenie č. 1-2/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: program rokovania 1. zasadnutia OZ OZ navrhuje: úpravu programu s tým, že sa žiadosti prítomných žiadateľov a informácia pracovníkov SEVAK-u o odkanalizovaní obce presunú za bod 4 – Správy komisií.

Čas: 13 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: Program rokovania 1. zasadnutia OZ s tým, že sa žiadosti prítomných občanov a informácia pracovníkov SEVAK-u o odkanalizovaní obce presunú za bod 4 – Správy komisií.

Uznesenie č. 1-3/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť p. Rudolfa Mäkkého, Nesluša 138 o súčinnosť pri ochrane súkromného majetku.

OZ ukladá: komisii PLVH zaujať stanovisko k žiadosti za účasti žiadateľa R. Mäkkého.

Čas: 13 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Anton Janáčik,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-4/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť firmy RPM, s.r.o., Neslušská cesta 419, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odpustenie dane z nehnuteľnosti za objekt č. 188 za r. 2014.

OZ ukladá: obecnému úradu v spolupráci s hlavným kontrolórom pripraviť dohodu o využívaní pozemku a majetku vo vlastníctve firmy RPM, s.r.o. medzi Obcou Nesluša a firmou RPM, s. r. o., Kysucké Nové Mesto.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-5/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

5a) žiadosť Zdenka Kykloša, Nesluša 365 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na zaplatenie dlhu, príp. zakúpenie paliva.

Čas: 15 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 0 poslancov,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ zamieta: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdenkovi Kyklošovi.

5b) žiadosť Miroslava Ráca, Nesluša 691 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na opravu poškodenej strechy.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 0 poslancov,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ zamieta: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslavovi Rácovi.

5c) žiadosť Lenky Chovaňákovej, Nesluša 481 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na absolvovanie kúpeľnej liečby chorej dcéry OZ hlasuje: o návrhu poslanca Mgr. Jaroslav Nekoranca o poskytnutie finančného príspevku 200 € pre Lenku Chovaňákovú.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Jaroslav Nekoranec, Augusta Plošticová,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: 6,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ zamieta: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lenke Chovaňákovej.

OZ hlasuje: o návrhu poslanca Antona Ďuriaša o poskytnutie finančného príspevku 300 € pre Lenku Chovaňákovú.

Čas: 15 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Marián Chovaňák,
 • proti: Anna Dupkalová,
 • zdržal sa: 6,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ zamieta: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lenke Chovaňákovej.

5d) žiadosť Viery Janáčikovej, Nesluša 551 o poskytnutie finančného príspevku na preklenutie výdavkov spojených so zdravotnými problémami.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky 300 € Viere Janáčikovej.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Anna Dupkalová,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky 300 € Viere Janáčikovej.

5e) žiadosť Lucie Kurňavovej, Nesluša 757 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi OZ navrhuje: Lucii Kurňavovej poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €, ktoré budú v miestnej predajni potravín vybraté v priebehu 2 mesiacov na základné potraviny.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Ľubomír Slíž,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: Lucii Kurňavovej jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 200 €, ktoré budú v miestnej predajni potravín vybraté v priebehu 2 mesiacov na základné potraviny.

5f) žiadosť Anny Drugovej, Nesluša 25 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej dávky 100 € Anne Drugovej na zakúpenie paliva.

Čas: 15 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

OZ schvaľuje: poskytnutie jednorazovej dávky 100 € Anne Drugovej na zakúpenie paliva.

Uznesenie č. 1-6/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jaroslava Kubalu, Nesluša 406 o výzvu na odstránenie skládky materiálu založenej Jozefom Šurhaňákom na cudzom pozemku.

OZ ukladá: obecnému úradu vyzvať majiteľa pozemku k odstráneniu nelegálnej skládky v lehote 30 dní.

Čas: 15 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-7/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

OZ berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.

Čas: 16 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-8/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 6 Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 - úprava.

berie na vedomie: návrh úpravy plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-9/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 8 Úprava prílohy č. 1 VZN obce Nesluša č. 1/2009 – o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

OZ schvaľuje: Úpravu prílohy č. 1 VZN obce Nesluša č. 1/2009 – o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-10/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 9 Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.

Uznesenie č. 1-11/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Štefanca, Kys. Lieskovec 250 o schválenie splátkového kalendára.

Čas: 18 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

OZ schvaľuje: žiadosť Pavla Štefanca o schválenie splátkového kalendára.

Uznesenie č. 1-12/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti Janky Škorvanovej, Nesluša 1206 o úpravu prístupovej cesty a osadenie pouličného osvetlenia k nehnuteľnosti č. 1206.

berie na vedomie a konštatuje: zámerom obce je upraviť všetky komunikácie k rodinným domom podľa finančných možností obce.

Čas: 18 hod. 43 min.

 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-13/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Špiriaka, Sládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto o prerokovanie odvolania proti rozhodnutiu o dodatočnom stavebnom povolení rozostavanej stavby „Novostavba pohostinstva + žumpa + elektrická prípojka“ na pozemku č. KN 330/4 v k.ú. Nesluša pod č. 1741/293/2013/6-Ing. Sm.

Čas: 18 hod. 48 min.

OZ konštatuje: OZ nie je kompetentné rozhodovať o odvolaniach voči stavebnému konaniu.

 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-14/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: petíciu občanov obce Nesluša zo dňa 22.1.2014 predloženú Advokátskou kanceláriou JUDr. Márie Vajdovej so žiadosťou o zastavenie výstavby rozostavanej stavby „Novostavba pohostinstva + studňa + žumpa + elektrická prípojka“ na pozemku č. KN 330/4 v k.ú. Nesluša

OZ poveruje: hlavného kontrolóra a poslancov Augustu Plošticovú a Mariána Chovaňáka, aby vyhodnotili petíciu predloženú Advokátskou kanceláriou JUDr. Márie Vajdovej.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-15/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Stanislava Špirca, Kysucké Nové Mesto o príspevok na vybudovanie prístupovej cesty k rodinným domom v obci Nesluša, časť Adamkovské hony.

OZ ukladá: komisii PLVH a Ing. Martinovi Smolkovi vypracovať stanovisko k žiadosti Stanislava Špirca.

Čas: 19 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-16/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Tvrdého, Nesluša 899 o prijatie do pracovného pomeru v obci Nesluša.

OZ odporúča: starostovi obce riešiť kladne žiadosť Pavla Tvrdého.

Čas: 19 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-17/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 • výzvu Drahomíry Ondruškovej, Nesluša 764 a Elígie Jaššovej, Snežnica 183 na zrušenie odpredaja obecného pozemku 1305;
 • výzvu žiadateľov podpísaných na žiadosti 2014/104 o zrušenie uznesenia č. 4-3/2013.

OZ ukladá: hlavnému kontrolórovi preveriť zákonnosť postupu obce pri predaji obecného pozemku č. 1305 schválenom uznesením 4-3/2013.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.

Uznesenie č. 1-18/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Škvrndu, Nesluša 949 a doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc., Nesluša 1016 o vzájomnú zámenu častí pozemkov.

OZ odkladá žiadosť Petra Škvrndu a doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. do prešetrenia vývoja prevodu majetku obecnej komunikácie.

Čas: 19 hod. 30 min.

 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová, Anna Dupkalová.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.