Uznesenia z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 27.12.2013 a 16. 01. 2014.

Uznesenie č. 5-1/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Čas: 13 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje:

Návrhovú komisiu v zložení: Marián Chovaňák - predseda komisie, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. – člen komisie, Mgr. Jaroslav Nekoranec – člen komisie.

Overovateľov zápisnice: Anton Ďuriaš, Augusta Plošticová

Uznesenie č. 5-2/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť poslanca doc. Ing. Jaroslav Krála, CSc. o zmenu programu 5.riadneho zasadnutia OZ:

a) vyradiť z programu rokovania bod 3 – Správy komisií

Čas: 13 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 6,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 3 – Správy komisií z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

b) vyradiť z programu rokovania bod 4 – Urbanisticko-architektonická štúdia Nesluša centrum.

Čas: 13 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 4,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 4 – Urbanisticko-architektonická štúdia Nesluša centrum z programu 5. riadneho zasadnutia OZ

c) vyradiť z programu rokovania bod 5 – Návrh plánu činnosti HK – 1. polrok 2014.

Čas: 13 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 4,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 5 – Návrh plánu činnosti HK – 1. polrok 2014 z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

d) vyradiť z programu rokovania bod 6 – Záverečný účet obce za r. 2012 – prijatie uznesenia.

Čas: 13 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 4,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 6 – Záverečný účet obce za r. 2012 – prijatie uznesenia z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

e) vyradiť z programu rokovania bod 7 – Návrh VZN obce Nesluša – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v roku 2014.

Čas: 13 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 7 – Návrh VZN obce Nesluša – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v roku 2014 z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

f) vyradiť z programu rokovania bod 8 – Návrh rozpočtu obce Nesluša na roky 2014 - 2016.

Čas: 13 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 8 – Návrh rozpočtu obce Nesluša na roky 2014-2016 z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

g) vyradiť z programu rokovania bod 9 – Stanovisko HK k návrhu rozpočtu.

Čas: 13 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 9 – Stanovisko HK k návrhu rozpočtu z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

h) vyradiť z programu rokovania bod 10 – Rozpočtové opatrenia č. 4-5/2013.

Čas: 13 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: vyradenie bodu 10 – Rozpočtové opatrenia č. 4-5/2013 z programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

i) zaradiť do programu rokovania bod Porušovanie všeobecne záväzných predpisov vo veciach rokovania OZ.

Čas: 13 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 3,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: zaradenie bodu Porušovanie všeobecne záväzných predpisov vo veciach rokovania OZ do programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

j) zaradiť do programu rokovania bod Voľba zástupcu starostu obce Nesluša.

Čas: 13 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: zaradenie bodu Voľba zástupcu starostu obce Nesluša do programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

k) zaradiť do programu rokovania bod Pracovný úväzok HK obce Nesluša od 01. 01. 2014.

Čas: 13 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: zaradenie bodu Pracovný úväzok HK obce Nesluša od 01. 01. 2014 do programu 5. riadneho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 5-3/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Ďuriaša aby bod č. 13 Interpelácie poslancov bol zaradený pred bod č. 11 Určenie platu starostu obce podľa zákona 253/1994 Z. z.

Čas: 13 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: zaradenie bodu č. 13 Interpelácie poslancov pred bod č. 11 Určenie platu starostu obce podľa zákona 253/1994 Z. z. v programe 5. riadneho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 5-4/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh programu 5. riadneho zasadnutia OZ doplnený o zmeny schválené v Uznesení č. 5-2/2013 a Uznesení 5-3/2013.

Čas: 13 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • nehlasoval: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: program 5. riadneho zasadnutia OZ doplnený o zmeny schválené v Uznesení č. 5-2/2013 a Uznesení 5-3/2013.

Uznesenie č. 5-5/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Evy Židekovej, Kysucké Nové Mesto a spol. o pomoc pri riešení prístupovej cesty v katastri obce Nesluša k rodinným domom v obci Rudinská a jej napojenia na cestu 3. triedy v obci Rudinská mostom.

OZ odporúča žiadateľom riešiť otázku projektovej dokumentácie pre vybudovanie mosta v spolupráci s obcou Rudinská. Obec Nesluša po spracovaní dokumentácie a vypracovaní rozpočtu prispeje na vybudovanie prístupovej cesty v katastrálnom území obce Nesluša a vytýčenie miestnej komunikácie v katastrálnom území obce Nesluša.

Čas: 14 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 5-6/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o určenie ceny obecného pozemku č. 1305, ktorého odkúpenie mu schválilo OZ Uznesením č. 4-3/2013.

OZ navrhuje: odpredaj pozemku 1305 Antonovi Šarlinovi za cenu 1 €/m2 + prevod pozemku na náklady obce.

Čas: 14 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: A. Ďuriaš, Mgr. J. Nekoranec, A. Plošticová, A. Janáčik,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 3,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

OZ zamieta: odpredaj pozemku 1305 Antonovi Šarlinovi za cenu 1 €/m2 + prevod pozemku na náklady obce.

Uznesenie č. 5-7/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o určenie ceny obecného pozemku č. 1305, ktorého odkúpenie mu schválilo OZ Uznesením č. 4-3/2013.

OZ navrhuje: odpredaj pozemku 1305 Antonovi Šarlinovi za cenu 0,50 €/m2 + prevod pozemku na náklady obce.

Čas: 14 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: odpredaj pozemku 1305 Antonovi Šarlinovi za cenu 0,50 €/m2 + prevod pozemku na náklady obce.

Uznesenie č. 5-8/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

8a) žiadosť Anny Cenigovej, Nesluša 586 o poskytnutie palivového dreva OZ navrhuje: Anne Cenigovej poskytnúť 5 m3 palivového dreva v celkovej sume 75 €.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: poskytnúť Anne Cenigovej 5 m3 palivového dreva v celkovej sume 75 €.

8b) žiadosť Anny Rácovej, Nesluša 691 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na zakúpenie uhlia.

OZ navrhuje: Anne Rácovej poskytnúť 10q hnedého uhlia v celkovej sume 150 €.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: poskytnúť Anne Rácovej 10q hnedého uhlia v celkovej sume 150 €.

8c) žiadosť Kataríny Macáškovej, Nesluša 358 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na zakúpenie liekov pre dcéru.

OZ navrhuje: finančný príspevok 300 € na zakúpenie liekov pre dcéru.

Čas: 15 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: Kataríne Macáškovej finančný príspevok 300 € na zakúpenie liekov pre dcéru.

8d) žiadosť Ruženy Rácovej, Nesluša 691 o poskytnutie palivového dreva OZ navrhuje: Ružene Rácovej poskytnúť 5 m3 palivového dreva v celkovej sume 75 €.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: poskytnutie 5 m3 palivového dreva v celkovej sume 75 € Ružene Rácovej.

8e) Žiadosť Anny Jedinákovej, Nesluša 979 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: finančný príspevok 380 € na zaplatenie nedoplatku za odber el. energie.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

OZ schvaľuje: Anne Jedinákovej finančný príspevok 380 € na zaplatenie nedoplatku za odber el. energie.

Uznesenie č. 5-9/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Anny Pospíšilovej na zrušenie hracích automatov a hazardných hier v pohostinských zariadeniach.

OZ ukladá: finančnej komisii a hlavnému kontrolórovi do budúceho zasadnutia OZ zistiť možnosť zrušenia hazardných hier a výherných automatov.

Čas: 15 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ján Lisko, Ľubomír Slíž, Anton Janáčik.

Uznesenia z pokračovania V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 16. 01. 2014

Uznesenie č. 5-10/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 4 Urbanisticko–architektonická štúdia Nesluša centrum.

OZ berie na vedomie: Urbanisticko–architektonickú štúdiu Nesluša centrum.

Čas: 13 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. 5-11/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 5 Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2014.

OZ berie na vedomie: návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.

Uznesenie č. 5-12/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 6 Záverečný účet 2012 – prijatie uznesenia

Čas: 13 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.

Uznesenie č. 5-13/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 7 Návrh VZN obce Nesluša - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v roku 2014.

Čas: 14 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: VZN obce Nesluša - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v roku 2014.

Uznesenie č. 5-14/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh kapitálových výdavkov a investičných akcií v rozpočte 2014.

OZ navrhuje nasledovné úpravy v kapitálových výdavkoch a investičných akciách v rozpočte 2014:

Podprogram 8.1: Z prestavby podkrovia - nová učebňa so spálňou 15 000 EUR presun na:

 • Príprava dokumentácie pre výstavbu novej MŠ 2 000 EUR.
 • Do podprogramu 7. Úpravy miestnych komunikácií 11 000 EUR.
 • Úprava WC KD 2 000 EUR.

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje nasledovné úpravy v kapitálových výdavkoch a investičných akciách v rozpočte 2014:

Podprogram 8.1: Z prestavby podkrovia - nová učebňa so spálňou 15 000 EUR presun na:

 • Príprava dokumentácie pre výstavbu novej MŠ 2 000 EUR.
 • Do podprogramu 7. Úpravy miestnych komunikácií 11 000 EUR.
 • Úprava WC KD 2 000 EUR.

Uznesenie č. 5-15/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 8 Návrh rozpočtu obce Nesluša na roky 2014 – 2016.

OZ schvaľuje: Návrh rozpočtu obce Nesluša na roky 2014 – 2016.

 • Príjmy: 1 276 529 EUR,
 • Výdaje: 1 276 529 EUR.

So schválenými úpravami v kapitálových výdavkoch: Podprogram 8.1: Z prestavby podkrovia - nová učebňa so spálňou 15 000 EUR presun na:

 • Príprava dokumentácie pre výstavbu novej MŠ 2 000 EUR.
 • Do podprogramu 7. Úpravy miestnych komunikácií 11 000 EUR.
 • Úprava WC KD 2 000 EUR.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. 5-16/3013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 9 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu OZ berie na vedomie: Stanovisko HK k návrhu rozpočtu návrh rozpočtu obce Nesluša na roky 2014 – 2016.

Uznesenie č. 5-17/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 4 – 5/2013.

Čas: 17 hod. 09 min.
Hlasovanie:

 • za: 6
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4 – 5/2013.

Uznesenie č. 5-18/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na uznesenie poslanca doc. Ing. Jaroslav Krála, CSc.: „OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce Nesluša p. Danielovi Ševčíkovi podať podnet prokuratúre vo veciach podozrení z pozmeňovania verejnej listiny, porušovania zákona o obecnom zriadení, zneužívania právomocí verejného činiteľa, marenia výkonu verejného orgánu a výkonu funkcie verejného činiteľa, konfliktu záujmov verejných činiteľov pri pôsobení organizovanej skupiny a centúry činnosti samosprávy obce Nesluša v zmysle príslušných ustanovení trestného zákona.“

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta: podanie podnetu prokuratúre vo veciach horeuvedených podozrení.

Uznesenie č. 5-19/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 11 Voľba zástupcu starostu obce OZ navrhuje: zvoliť do funkcie zástupcu starostu obce poslanca Mariana Chovaňáka.

Čas: 17 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • za: 5,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová, Marian Chovaňák,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta: zvolenie Mariana Chovaňáka do funkcie zástupcu starostu obce Nesluša.

Uznesenie č. 5-20/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 11 Voľba zástupcu starostu obce OZ navrhuje: zvoliť do funkcie zástupcu starostu obce poslanca Antona Ďuriaša.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 7,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta: zvolenie Antona Ďuriaša do funkcie zástupcu starostu obce Nesluša.

Uznesenie č. 5-21/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 11 Voľba zástupcu starostu obce OZ navrhuje: zvoliť do funkcie zástupcu starostu obce poslanca Mariana Chovaňáka.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: zvolenie Mariana Chovaňáka do funkcie zástupcu starostu obce Nesluša.

Uznesenie č. 5-22/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: vyjadrenie starostu Ing. Mariana Chovaňáka ohľadne vzdania sa mandátu poslanca OZ a zástupcu starostu obce p. Rudolfa Jantošíka.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ a zástupcu starostu obce p. Rudolfa Jantošíka, Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že si váži osobnú zanietenosť p. Rudolfa Jantošíka, ktorou sa pričinil o realizáciu viacerých investičných a kultúrnych akcií obce a zvlášť akcií Sokel kostola a Úprava nádvoria farského kostola, Kaplnka pri vstupe do obce, stavebné úpravy ZŠ, zateplenie horného podlažia MŠ, zabezpečovanie zájazdu Žiarinky do Chorvátska, Dni obce, Fašiangové sprievody a fašiangové veselice, pomoc pri získavaní dotácií na kamerové systémy a obnovu ihriska s umelou trávou i aktivity súviace s odovzdaním obecného lesa do správy obce. Obecné zastupiteľstvo vyslovuje poďakovanie p. Rudolfovi Jantošíkovi za všetko, čo urobil v prospech obce Nesluša. Obecné zastupiteľstvo odporúča vzhľadom na vzniknutú situáciu starostovi obce, aby na ďalšie rokovanie OZ prizval prvého nasledujúceho náhradníka na uprázdnený post poslanca.

Čas: 17 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. 5-23/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Jána Liska zmeniť spôsob výberu poplatkov za zber TKO z množstevného na paušálny.

OZ ukladá: komisii PLVH a obecnému úradu vypracovanie návrhu VZN o zbere a likvidácii komunálnych odpadov.

Čas: 18 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. 5-24/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Antona Ďuriaša na určenie odmeny za výkon práce poslanca OZ navrhuje: poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Nesluša patrí za výkon práce poslanca odmena vo výške 34 € mesačne s výplatou za pol roka.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Mgr. Anna Pospíšilová, Augusta Plošticová, Anton Janáčik,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Nesluša patrí za výkon práce poslanca odmena vo výške 34 € mesačne s výplatou za pol roka.

Uznesenie č. 5-25/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Antona Ďuriaša na zmenu pracovného úväzku a platu hlavného kontrolóra.

OZ navrhuje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 15 hodín týždenne + potvrdzuje 30 % odmenu.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 15 hodín týždenne + potvrdzuje 30% odmenu.

Uznesenie č. 5-26/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Antona Ďuriaša na doplnenie finančnej komisie o ďalšieho člena - doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová, Anton Janáčik,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: 5,
 • neprítomní: 0.

OZ zamieta: doplnenie finančnej komisie o ďalšieho člena - doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc..

Uznesenie č. 5-27/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 13 Určenie platu starostu obce podľa zákona 253/1994 Z. z.

OZ navrhuje:

 • plat starostu - základný plat 1 747 + 30 % t.j. 524 v sume 1 747 + 524 = 2 271 €;
 • potvrdenie platnosti uznesenia č. VII./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 23. 06. 2011, bod B/3 Plat starostu obce v zmysle novelizácie zákona č. 253/1994 Z. z. (o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest) nasledovne: základ podľa § 3 odstavec 1) a jeho zvýšenie o 30 % podľa podľa § 4 odstavec 2). - základný plat 1 669 + 30 % t.j. 501 v sume 1 669 + 501 = 2 170 € do konca roku 2013.

Čas: 19 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: plat starostu - základný plat 1 747 + 30 % t. j. 524 v sume 1 747 + 524 = 2 271 €.

OZ potvrdzuje platnosť uznesenia č. VII./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 23.6.2011, bod B/3 Plat starostu obce v zmysle novelizácie zákona č. 253/1994 Z.z. (o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest) nasledovne: základ podľa § 3 odstavec 1) a jeho zvýšenie o 30 % podľa podľa § 4 odstavec 2). - základný plat 1 669 + 30 % t. j. 501 v sume 1 669 + 501 = 2 170 € do konca roku 2013.

Uznesenie č. 5-28/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Židekovej, Nesluša 7 o oslobodenie poplatku za vývoz smetných nádob.

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: 0.

OZ schvaľuje: oslobodenie Anny Židekovej od poplatku za vývoz smetných nádob na r. 2014.

Uznesenie č. 5-29/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: sťažnosť Júliusa Chovanca, Nesluša 143 na Kamila Šefara, ktorý skladuje na pozemku prenajatom p. Chovancom rôzny materiál.

OZ ukladá stavebnej komisii na základe posúdenia vynútiť odstránenie materiálu.

Uznesenie č. 5-30/2013-2014

Obecné zastupiteľstvo ukladá: hlavnému kontrolórovi zmeniť plán činnosti úmerne novému časovému úväzku

Čas: 19 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: 0.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.