Uznesenia z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 03. 2013.

Uznesenie č. 2-1/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Program dnešného zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

1a/ Program dnešného rokovania s tým, že bod č. 5 (prestavba ZŠ Horná) sa presúva hneď zabod č. 1.

1b/ Návrhovú komisiu v zložení:

 • doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD. - predseda komisie,
 • Anton Ďuriaš – člen komisie,
 • Anton Janáčik – člen komisie.

Overovateľov zápisnice: Marián Chovaňák, Ľubomír Slíž.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa:
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Ján Lisko, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 2-2/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod č. 5 – prestavba ZŠ – Horná, realizácia výstavby zariadenia pre seniorov podľa schváleného projektu.

OZ zamieta: Zámer pokračovať v realizácii výstavby zariadenia pre seniorov podľa schváleného projektu.

Čas: 15 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 4 poslanci,
 • proti:
 • zdržal sa: Augusta Plošticová, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Ľubomír Slíž,
 • neprítomní: Ján Lisko, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 2-3/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Zámer pokračovať v realizácii výstavby domova dôchodcov na základe
výsledkov petície.

OZ schvaľuje: Zámer pokračovať v realizácii výstavby domova dôchodcov na základe výsledkov petície so základnou otázkou pre občanov či chcú prestavbu hornej školy na nájomné byty alebo dom dôchodcov. Treba určiť petičný výbor.

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Marián Chovaňák,
 • neprítomní: Ján Lisko, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 2-4/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Poľovníckeho združenia Poľany Nesluša o vypracovanie nájomnej zmluvy (Zmluvy o postúpení práva poľovníctva).

OZ schvaľuje: Uzatvorenie zmluvy o postúpení práva poľovníctva pre Poľovnícke združenie Poľany Nesluša za cenu stanovenú v zmluve.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-5/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o odkúpenie obecného pozemku v časti
Breziny.

OZ schvaľuje: Dať bezplatne Antonovi Šarlinovi do užívania pozemok č. 1305 na dobu neurčitú, umožniť prechod cez pozemok so súhlasom užívateľa Antona Šarlinu, Nesluša.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa:
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-6/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Simone Rácovej, Nesluša 690.

OZ zamieta: Finančný príspevok Simone Rácovej z dôvodu nesplatenej pohľadávky voči obci na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny (príloha).

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za:
 • proti: 9 poslancov,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-7/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdene Vlčkovej, Nesluša 62 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny (príloha).

OZ schvaľuje: Finančný príspevok Zdene Vlčkovej vo výške 200 € a palivo.

Čas: 17 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-8/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Anne Liskovej
Nesluša 48 na základe zápisnice komisie sociálnych vecí a rodiny (príloha).

OZ schvaľuje: Finančný príspevok Anne Liskovej, Nesluša 48 vo výške 330 €.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti:
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-9/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Oznámenie Jána Škora, Nesluša 319 a Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 o
porušovaní Ústavného zákona 357/2004 Z. z. Nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností a o zneužívaní právomoci verejného činiteľa podľa § 326 odsek 1 písmena a Trestného zákona u p. Rudolfa Jantošíka.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-10/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh VZN o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

OZ odkladá: Návrh VZN o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce do budúceho zasadnutia OZ - treba zapracovať pripomienky pani A. Žákovej do príloh.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-11/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Interpelácie poslancov doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. a doc. Mgr. Ing. Milana Pospíšila, PhD. - „Námietky voči kontrolným zisteniam, upozornenie na porušovanie zákonov a všeobecne záväzných predpisov pri výkone kontroly a spracovaní výsledkov kontroly“.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-12/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Žiadosť p. poslanca Rudolfa Jantošíka, ktorý sa vzdáva mandátu poslanca a zástupcu starostu k 30. 03. 2013.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-13/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Žiadosť p. poslanca Antona Ďuriaša na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva kvôli vysporiadaniu pozemkov, ktoré sa používajú ako obecné cesty.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-14/2013

Obecné zastupiteľstvo ukladá: Obecnému úradu na žiadosť p. A. Janáčika zverejniť zoznam všetkých dlžníkov obce Nesluša podľa zákona.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-15/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Žiadosť p. poslanca doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. na zverejňovanie podkladov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-16/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Jozefa Mazúra, Nesluša 388 o príspevok na dopravu zdravotne postihnutých občanov.

OZ zamieta: Žiadosť Jozefa Mazúra, Nesluša 388 o príspevok na dopravu zdravotne postihnutých občanov.

Čas: 17. hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: Augusta Plošticová,
 • proti:
 • zdržal sa:
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-17/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť Kamila Šefara, Nesluša 1038 o prenájom pozemku na uloženie dreva.

OZ zamieta: Žiadosť Kamila Šefara, Nesluša 1038 o prenájom pozemku na uloženie dreva.

Čas: 18 hod. 5 min.

Hlasovanie:

 • za:
 • proti:
 • zdržal sa: 10,
 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-18/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Žiadosť Františka Máčka o vysporiadanie prístupovej cesty k výstavbe rodinného domu.

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-19/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Upozornenie doc. Ing. Jaroslava Krála, CSc. vo veci porušovania rokovacieho poriadku – treba poslancom včas doručiť kompletné materiály potrebné na rokovanie a tiež upozornenie starostu Ing. Mariána Chovaňáka na porušovanie rokovacieho poriadku – poslanci majú včas predložiť návrhy a materiály potrebné na rokovanie (10 dní pred rokovaním).

 • neprítomný: Ján Lisko.

Uznesenie č. 2-20/2013

Obecné zastupiteľstvo ukladá: Obecnému úradu spolupracovať so ZŠ Nesluša pri organizovaní jarného upratovania v obci pri príležitosti Dňa Zeme.

 • neprítomný: Ján Lisko.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.