Uznesenia z I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 14. 02. 2013.

Uznesenie č. 1-1/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Program dnešného zasadnutia, voľba NK a overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

1/a Program dnešného rokovania s tým, že bod č. 4 (ÚP) sa presúva hneď za bod č. 1 a poslanec J. Král, doc., Ing., CSc. vystúpi so svojimi návrhmi súhrnne v bode č. 8 – Interpelácie poslancov.

1/b Návrhovú komisiu v zložení:

 • Jaroslav Nekoranec, Mgr. - predseda komisie,
 • Milan Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD - člen komisie,
 • Augusta Plošticová.

Overovateľov zápisnice: Jaroslav Král, doc., Ing., CSc., Anton Ďuriaš.

Čas: 15:12 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-2/2013

Obecné zastupiteľstvo: prerokovalo bod č. 4 – Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Nesluša za prítomnosti Ing. arch. V. Barčiaka a prijalo uznesenie:

2/1 OZ berie na vedomie: Dôvodovú správu k návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce Nesluša.

2/2 OZ konštatuje, že:

 1. Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Nesluša vyjadruje všetky základné požiadavky obce na riešenie územného plánu obce.
 2. Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Nesluša bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v platnom znení, ako i s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
 3. Návrh zadania bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb.
 4. Do návrhu zadania boli premietnuté obcou akceptované pripomienky v zmysle vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, orgánov a právnických osôb.
 5. Obvodný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline vydal k návrhu zadania kladné stanovisko.

2/3 OZ schvaľuje: Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Nesluša.

2/4 OZ ukladá: Obecnému úradu v Nesluši zabezpečiť vypracovanie územného plánu obce Nesluša podľa schváleného zadania.

Čas: 16:12 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-3/2013

Obecné zastupiteľstvo:

OZ súhlasí: že proces obstarávania a schvaľovania územno-právnej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Čas: 16:14

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: A. Ďuriaš, J. Král, doc., Ing. CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-4/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Bod č.6 - Výstavba bytov - prestavba ZŠ - horná a prijalo uznesenie:

4/1 OZ berie na vedomie:

 1. Informáciu o spôsobe financovania pri výstavbe nájomných bytov Mgr. A. Vančákovej z Obvodného úradu Žilina.
 2. Informáciu p. V. Hollého o možnostiach výstavby a financovania nájomných bytov z eurofondov (Operačný program pre obce) cez firmu „Štúdio 21“.

4/2 OZ odporúča: Starostovi obce vyvolať stretnutie so zástupcami firmy „Štúdio 21“ a rokovať o možnostiach výstavby nájomných bytov v našej obci. Termín: do konca februára 2013.

Čas: 17:40 hod.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: Anton Ďuriaš, Milan Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • zdržal sa: Jaroslav Král, doc.. Ing., CSc.,
 • neprítomní: Mgr. Anna Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-5/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Žiadosť p. Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o odkúpenie obecného pozemku v časti Breziny a prijalo uznesenie:

5/1 OZ odkladá žiadosť p. A. Šarlinu.

5/2 OZ ukladá: Komisii PLVH zistiť skutkový stav v predmetnej veci a prerokovať ju s oboma stranami.

Čas: 18:00 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: J.Král, doc., Ing., CSc.,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-6/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Bod č. 2 - Kontrola plnenia uznesenia a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: Správu starostu obce a zástupcu starostu obce o plnení uznesení z minulého zasadnutia.

Uznesenie č. 1-7/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Bod č.3 - Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012 a prijalo uznesenie:

OZ berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra bez pripomienok.

OZ odporúča Obecnému úradu: Zistiť konkrétny stav a nezrealizované uznesenia realizovať do konca júna 2013.

Čas: 18:38 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-8/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Bod č.5 - Rozpočtové opatrenia č.1/2013 a prijalo uznesenie:

8/1 OZ berie na vedomie: Správu starostu obce o finančnej situácii v obci.

8/2 OZ schvaľuje: Rozpočtové opatrenia č. 1/2013, prezentované starostom obce a to:

 • V: 1 208 169 €,
 • P: 1 252 230 €,
 • R: 44 061 €.

8/3 - OZ schvaľuje vyplatenie odmeny 500 € pre poslanca M.Chovaňáka za práce pri ťažbe dreva.

Čas: 19:07 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: M.Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-9/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 7: Návrh VZN obce o financovaní MŠ a školských zariadení a prijalo uznesenie:

OZ ukladá finančnej komisii pripraviť v spolupráci s riad. MŠ a školských zariadení vypracovať návrh VZN obce o financovaní školských zariadení a predložiť ho na schválenie OZ.

Čas: 19:14 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: J. Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa:
 • neprítomní: Mgr. A.Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-10/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 8: Interpelácie poslancov-bol prerokovaný materiál poslanca J.Krála, doc., Ing., CSc. - Návrh rokovacieho programu na jednotlivých zasadnutiach OZ na rok 2013 a prijalo uznesenie:

OZ neschvaľuje: Návrh rokovacieho programu OZ na rok 2013 od poslanca J. Krála, doc., Ing. CSc.

Čas: 20:00 hod.

Hlasovanie:

 • za: 2 poslancov,
 • proti: M. Chovaňák, R.Jantošík, J.Lisko, Mgr. J. Nekoranec, A. Plošticová, Ľ. Slíž,
 • zdržal sa: A. Janáčik, M. Pospíšil, doc., Mgr., Ing., PhD.,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-11/2013

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod programu č. 9: Žiadosti a prijalo uznesenie:

11/1 Žiadosť Márie Burdiakovej + 12 občanov - o finančný príspevok na vybudovanie cesty na Majtánky.

OZ schvaľuje: Obec v rámci schváleného rozpočtu realizuje časť prác pri obnove pôvodnej cesty na Majtánky.

Čas: 21:06 hod.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: J.Král, doc., Ing., CSc.,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

11/2 Žiadosť pre Mládežnícke centrum Čadca o finančnú podporu.

OZ zamieta žiadosť vzhľadom na zlú finančnú situáciu.

Čas: 21:10 hod.

Hlasovanie: za: 0 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

11/3 Žiadosť zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, KNM o finančnú podporu.

OZ zamieta žiadosť vzhľadom na zlú finančnú situáciu.

Čas: 21:15 hod.

Hlasovanie: za: 0, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

11/4 Žiadosť V. Holíka - správcu KD o obnovu písmen na KD z prostriedkov obce.

OZ súhlasí s obnovou písmen na kultúrnom dome v Nesluši z prostriedkov obce.

Čas: 21:20 hod.

Hlasovanie: za: 10 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-12/2013

Obecné zastupiteľstvo ešte raz prerokovalo:

12/1 uznesenie č. 12-10/2012 zo dňa 28.12.2012 a prijalo uznesenie:

OZ opravuje uznesenie: OZ zamieta určenie príslušnosti obvodov poslancov.

12/2 uznesenie č.12-8/2012 zo dňa 28.12.2012 a prijalo uznesenie:

OZ opravuje uznesenie: OZ odkladá.

Čas: 18:55 hod.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Mgr. A. Pospíšilová.

Uznesenie č. 1-13/2013

OZ odporúča starostovi obce zvolať zasadnutie na utorok 26. 03. 2013 o 15:00 hod. (s občerstvením).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.