Sadzobník cien služieb obecného úradu podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša.

Položka 1 - Miestny poplatok za miestny rozhlas

Podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom 5,00
Oznamy občanov a organizácií 3,00
Straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru 0,00
Blahoželania 2,00

Položka 2 - Miestny poplatok za spisové služby

Vyhotovenie fotokópií
Formát A4 jednostranne 0,10
Formát A4 obojstranne 0,20
Formát A3 0,25
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. (za deň)
Reklama na jednostrannom billboarde (A4) 1,00
Reklama na jednostrannom billboarde (A3) 1,50

Položka 3 - Miestny poplatok za materiálové náklady na sprístupnenie informácií

Vyhotovenie fotokópií
Jedna strana informácie formátu A4 0,50
Obojstranný list formátu A4 1,00
Jedna strana informácií formátu A3 1,00
Obojstranný list formátu A3 1,50
Obálky
C6 (malá) 0,50
B6 s doručenkou (malá) 0,60
C5 (stredná) 0,60
C5 s doručenkou (stredná) 0,70
C4 (veľká) 0,70
C4 s doručenkou (veľká) 0,80

Náklady spojené so zasielaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Položka 4 - Miestny poplatok za iné služby

Poplatok za rozhodnutie o otváracích hodinách prevádzky 10,00
Potvrdenie o veku nehnuteľnosti
Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

Položka 5 - Miestny poplatok za obecnú knižnicu

Členské poplatky za rok
Dospelí 1,00
Deti a študenti 0,50
Dôchodcovia, ZŤP 0,50
Upomienky
1. upomienka 1,00
2. upomienka 1,50
3. upomienka 2,00
Poškodenie knihy 2,00
Strata knihy cena knihy

Položka 6 - Miestny poplatok za odber pitnej vody a zriadenie vodovodnej prípojky

Odber z obecného vodovodu Nesluša
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 0,50
Zriadenie vodovodnej prípojky 120,00 + cena materiálu
Odpojenie vodovodnej prípojky 150,00
Znovuzriadenie vodovodnej prípojky 350,00 + cena materiálu
Neoprávnený odber vody - jednorazová pokuta (fyzická osoba) 500,00
Neoprávnený odber vody - jednorazová pokuta (právnická osoba) 1 500,00
Odber vody firmy SEVAK, a. s.
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 (odberatelia napojení na obecný vodovod) 1,00
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 (odberatelia napojení na vodovod firmy SEVAK) 0,71256

Položka 7 - Poplatok za prenájom nebytových priestorov v obci, prenájom obecných pozemkov

Prenájom nebytových priestorov v obci
Predajné, kancelárske, prevádzkové priestory 20,00
Skladové priestory 8,00
Ostatné priestory (chodby, provizóriá) 6,00
Prenájom obecných pozemkov za m2
Pre účely podnikania 15,00
Na súkromné účely okrem parkovania 3,00
Na poľnohospodárske účely 0,10

Položka 8 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory v centre obce - Pódium

Prenájom pódia za deň 50,00

Položka 9 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu

Prenájom ihriska a tribúny za účelom jednorazového použitia (posedenie, kultúrne a športové akcie) za deň
V mesiacoch júl - august 100,00
V ostatných mesiacoch 80,00
Futbalový zápas iného družstva ako družstva reprezentujúceho obec Nesluša za zápas 100,00
Jednorazové využitie ihriska na futbalový tréning (max. 3 hodiny)
Len ihrisko 35,00
Ihrisko so šatňou a sprchou 50,00

Položka 10 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory obecného úradu

Zabezpečenie svadobného obradu 30,00

Položka 11 - Odpadové nádoby

Plastová odpadová nádoba (pri prvom vydaní a po uplynutí životnosti)
120 l 11,88
140 l 14,94
Každá ďalšia plastová odpadová nádoba a nádoba vydaná pred uplynutím životnosti
120 l 23,76
140 l 29,88
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý začatý deň 5,00

Položka 12 - Drvenie a mulčovanie

Drvenie konárov do priemeru 7 cm za motohodinu 15,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70
Mulčovanie pozemku za 1 hodinu výkonu 30,00
Mulčovanie pozemkov prevažne zarastených drevinami za hodinu 50,00

Položka 13 - Motorové vozidlá obce

Priemerná spotreba vozidiel na 100 km
Zetor Proxima 18 l
Traktor Agrozet 20 l
Dopravné výkony z motorových vozidiel za 1 km 1,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70
Prenájom vozidiel s obsluhou - stojné (k cene sa prirátava CCP)
Traktor s prívesom 20,00
UNC s obsluhou 17,00
Rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou za 1 hodinu 25,00

Objednávateľ služby musí mať trvalý pobyt v Nesluši.

Položka 14 - Odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu do osád za hodinu 45,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70

Položka 15 - Parkovacia karta

Vydanie parkovacej karty 2,00

Položka 16 - Reprezentačné predmety

Kniha Dedinka pod Žiarom 3,00
Kniha Čarovné Kysuce 16,50
Magnetka 2,50

V individuálnych prípadoch je starostka obce oprávnená rozhodnúť o znížení ceny do 50 % alebo o odpustení poplatku. Ceny sú uvedené v eurách.

Cintorínske služby

Ceny podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Cintorín Nesluša a Dom smútku Nesluša.

Cintorínske služby
Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku za deň 25,00
Dočasné umiestnenie ľudských pozostatkov v dome smútku za deň 15,00
Elektrická energia podľa aktuálnej spotreby a ceny energie
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
Jednohrob 30,00
Dvojhrob 60,00
Hrobové miesto pre dieťa do 14 rokov 20,00
Urnový hrob – samostatný 20,00
Urnové miesto v kolumbáriu na 30 rokov 275,00

Dom opatrovateľskej služby Nesluša

Cenník služieb DOS Nesluša v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby.

Suma úhrady za ubytovanie a používanie vlastného elektrospotrebiča
Rozpätie dennej sadzby za užívanie 1m² podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej služby 0,30 - 0,50
Suma úhrady za užívanie vlastného televízneho prijímača 4,00
Sadzby poplatkov za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Stravná jednotka na deň na prijímateľa sociálnej služby
Raňajky 1,80
Obed suma fakturovaná dodávateľom obedov
Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa sociálnej služby
I. - IV. stupeň odkázanosti 2,80
V. – VI. stupeň odkázanosti 3,20
Dovoz stravy prijímateľom sociálnej služby za mesiac 10,00
Jednorazová sociálna služba spôsobená v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod.  15,00
Sadzby poplatkov za poskytovanie sociálnej služby v ambulantnej sociálnej službe
Stravná jednotka na deň na prijímateľa sociálnej služby
Raňajky 1,80
Obed suma fakturovaná dodávateľom obedov
Dovoz stravy prijímateľom sociálnej služby za mesiac 10,00
Výška úhrady za každú začatú hodinu  1,00
Sadzba úhrady za každú i začatú hodinu terénnej opatrovateľskej služby
Počas pracovných dní od 7:00 do 18:00 hod 1,10
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.