Sadzobník cien služieb obecného úradu podľa všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša.

Položka 1 - Miestny poplatok za miestny rozhlas

Zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase  
Podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom 5,00
Oznamy občanov a organizácií 3,00
Straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru 0,00
Blahoželania 2,00

Položka 2 - Miestny poplatok za spisové služby

Vyhotovenie fotokópií  
Formát A4 jednostranne 0,10
Formát A4 obojstranne 0,20
Formát A3 0,25
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. (za deň)  
Reklama na jednostrannom billboarde (A4) 1,00
Reklama na jednostrannom billboarde (A3) 1,50

Položka 3 - Miestny poplatok za materiálové náklady na sprístupnenie informácií

Vyhotovenie fotokópií  
Jedna strana informácie formátu A4 0,50
Obojstranný list formátu A4 1,00
Jedna strana informácií formátu A3 1,00
Obojstranný list formátu A3  1,50
Obálky  
C6 (malá) 0,50
B6 s doručenkou (malá) 0,60
C5 (stredná) 0,60
C5 s doručenkou (stredná) 0,70
C4 (veľká) 0,70
C4 s doručenkou (veľká) 0,80

Náklady spojené so zasielaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Položka 4 - Miestny poplatok za iné služby

Poplatok za rozhodnutie o otváracích hodinách prevádzky 10,00
Potvrdenie o veku nehnuteľnosti
Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

Položka 5 - Miestny poplatok za obecnú knižnicu

Členské poplatky za rok  
Dospelí 1,00
Deti a študenti 0,50
Dôchodcovia, ZŤP 0,50
Upomienky  
1. upomienka 1,00
2. upomienka 1,50
3. upomienka 2,00
Poškodenie knihy 2,00
Strata knihy cena knihy

Položka 6 - Miestny poplatok za odber pitnej vody a zriadenie vodovodnej prípojky

Odber z obecného vodovodu Nesluša  
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 0,50
Zriadenie vodovodnej prípojky 120,00
Odpojenie vodovodnej prípojky 350,00
Znovuzriadenie vodovodnej prípojky 350,00
Neoprávnený odber vody - jednorazová pokuta (fyzická osoba) 500,00
Neoprávnený odber vody - jednorazová pokuta (právnická osoba) 1 500,00
Odber vody firmy SEVAK, a. s.  
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 (odberatelia napojení na obecný vodovod) 0,80
Sadzba za odber pitnej vody za 1 m3 (odberatelia napojení na vodovod firmy SEVAK) 1,0951

Položka 7 - Poplatok za prenájom nebytových priestorov v obci, prenájom obecných pozemkov

Prenájom nebytových priestorov v obci  
Predajné, kancelárske, prevádzkové priestory za m2 20,00
Skladové priestory za m2 8,00
Ostatné priestory (chodby, provizóriá) za m2 6,00
Prenájom obecných pozemkov  
Pre účely podnikania za m2 6,00
Na súkromné účely okrem parkovania za m2 0,50
Na poľnohospodárske účely za m2 0,10

Položka 8 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory kultúrneho domu

Na účely trhového miesta pri ambulantom predaji (veľká sála/deň) 120,00/166,00*
Na účely prezentácie a predaja (veľká sála/hod.) 20,00/35,00*
Na rôzne iné podujatia (oslavy, svadby, diskotéky, plesy, zábavy a pod. - veľká sála/deň)  70,00/100,00*
Prenájom bufetu 50,00
Prenájom malej sály za účelom prezentácie a predaja (za hodinu) 10,00/20,00*
Prenájom malej sály na nekomerčné účely (za deň) 20,00/40,00*
Prenájom „pekla“ - bočný vchod (za deň) 10,00
Prenájom sály – muzikanti – na skúšanie (za deň) 10,00
Stoly za kus/deň 3,00

* Ceny vo vykurovacom období.

Položka 9 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory v centre obce - Pódium

Prenájom pódia za deň 50,00

Rozkladacie lavice (ks/deň)

3,00
Stoly (ks/deň) 3,00

Položka 10 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu

Prenájom ihriska za deň  100,00
Prenájom bufetu počas futbalového zápasu 10,00
Prenájom bufetu počas iných podujatí 100,00
Rozkladacie lavice (kus/deň) 3,00
Stoly (kus/deň) 3,00

Položka 11 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory obecného úradu

Zabezpečenie svadobného obradu 30,00

Položka 12 - Cintorínske služby, telocvičňa, umelé ihrisko

Cintorínske služby podľa VZN č. 8/2015  
Obradná miestnosť 10,00
Chladiaci box za deň 5,00
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov  
Jednohrob 15,00
Dvojhrob 20,00
Trojhrob 25,00
Detský hrob 5,00
Urnový hrob 5,00
Telocvična a ihrisko*  
Veľká telocvičňa 10,00
Malá telocvičňa 8,00
Umelé ihrisko bez osvetlenia 8,00
Umelé ihrisko s osvetlením 10,00
Krúžky CVČ 0,00

* Občianske združenia, ktoré reprezentujú obec Nesluša na športových podujatiach majú 50 % zľavu z poplatku.

Položka 13 - Odpadové nádoby

Plastová odpadová nádoba (pri prvom vydaní a po uplynutí životnosti)  
120 l 11,88
140 l 14,94
Každá ďalšia plastová odpadová nádoba a nádoba vydaná pred uplynutím životnosti  
120 l 23,76
140 l 29,88

Položka 14 - Drvenie a mulčovanie

Drvenie konárov do priemeru 7 cm za motohodinu 15,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70
Mulčovanie pozemku za 1 hodinu výkonu 30,00
Mulčovanie pozemkov prevažne zarastených drevinami za hodinu 50,00

Položka 15 - Motorové vozidlá obce

Priemerná spotreba vozidiel na 100 km  
Zetor Proxima 18 l
Traktor Agrozet 20 l
Dopravné výkony z motorových vozidiel za 1 km 1,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70
Prenájom vozidiel s obsluhou - stojné (k cene sa prirátava CCP)  
Traktor s prívesom 20,00
UNC s obsluhou 17,00
Rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou za 1 hodinu 25,00

Objednávateľ služby musí mať trvalý pobyt v Nesluši.

Položka 16 - Iné služby

Prenájom pojazdného rebríka bez obsluhy za deň 5,00

Položka 17 - Odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu do osád za hodinu 45,00
Priemerná CCP zamestnancov na 1 hodinu výkonu 8,70

Položka 18 - Parkovacia karta

Vydanie parkovacej karty 2,00

Položka 19 - Reprezentačné predmety

Kniha Dedinka pod Žiarom  3,00
Kniha Neslušské osady kedysi a dnes  3,00
Magnetka  2,50

V individuálnych prípadoch je starostka obce oprávnená rozhodnúť o znížení ceny do 50 % alebo o odpustení poplatku. Ceny sú uvedené v eurách.