Starostka obce Nesluša zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 08. 12. 2023 o 17:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Návrh č. 1 Programového rozpočtu obce na rok 2024 – 2026
 5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 8. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesluša
 9. Návrh č. 1 smernice Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 10. Vyradenie kníh
 11. Návrh na zrušenie uznesení – Uznesenie č. I-7a/2017, č. I-7b/2017, č. I-7d/2017, č. I-7f/2017, č. II-22/2018, č. II-5/2021, č. III-11/2022, č. III-13/2022, č. I-29/2023
 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 14. Rôzne
 15. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 60 kB, 01. 12. 2023),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.