Starostka obce Nesluša zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 12. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši. Z dôvodu nariadení a obmedzení súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 bude zasadnutie neverejné.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Rozpočtové opatrenia
3. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016
4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
7. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
8. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Bajk Relax Kysuce, o. z.
10. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiline
11. Diskusia
12. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.