Starostka obce Nesluša pozýva na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 09. 2020 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Zlúčenie materskej školy, základnej školy a CVČ
3. Voľba člena do školskej rady CVČ
4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území Obce Nesluša
5. Rozpočtové opatrenie
6. Výber audítora na účtovný rok 2020
7. Finančné pohľadávky – návratná výpomoc 2005-2010
8. Štandardy kvality sociálnych služieb
9. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
10. Správa Komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
11. Zámer "Horná škola"
12. Diskusia
13. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.