Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu, ktorej cieľom je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Formou žiadostí je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 100 € pre:

  • nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur;
  • plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;
  • plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Žiadosti je možné podať osobne, poštou alebo e-mailom najneskôr do 31. 12. 2022.

Viac informácií a tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete na webstránke úradu práce a v informačnom letáku (pdf, 169 kB, 15. 11. 2022).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.