V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách radu školy tvoria:

  1. dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, (1 z MŠ, 1 zo ZŠ),
  2. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  3. štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia (3 rodičia zo ZŠ, 1 rodič z MŠ) a
  4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj materskej škole, zvolili sme následný postup volieb:

1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Do piatku 08. 10. 2021 do 12:00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. návrhy na kandidátov. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia: "navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx." Taktiež môže kandidát navrhnúť do rady školy aj sám seba.

Kandidáti, podpíšu písomný súhlas kandidáta s uvedením jeho mena na kandidátnej listine.

2. Voľby do rady školy ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 08. 11. 2021 v budove základnej školy, ak to dovolí epidemická situácia.

Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu a bude oboznámený o spôsobe voľby – na volebnom lístku budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje troch alebo menej kandidátov. Volebný lístok odovzdá do urny. Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy.

3. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov detí MATERSKEJ ŠKOLY

Do piatku 08. 10. 2021 do 12:00 hod. prijíma zástupkyňa pre MŠ Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo v jej kancelárii, návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia: "navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx." Taktiež môže kandidát navrhnúť do rady školy aj sám seba.

Kandidáti, podpíšu písomný súhlas kandidáta s uvedením jeho mena na kandidátnej listine.

4. Voľby do rady školy MATERSKEJ ŠKOLY

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 09. 11. 2021 v budove materskej školy.

Zákonný zástupca sa po príchode do budovy materskej školy podpíše na prezenčnú listinu a bude oboznámený o spôsobe voľby – na volebnom lístku budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje jedného kandidáta. Volebný lístok odovzdá do urny. Po ukončení hlasovania komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov detí materskej školy.

V Nesluši 15. 09. 2021

Ing. Andrea Špiriaková
         riaditeľka školy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.