Obec Nesluša podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837, 023 41  Nesluša.

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods.1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 , § 15a, §15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť práce s PC vítaná,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou (rozsah maximálne 6 strán),
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti , že voči uchádzačovi nie je podaná žaloba,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Nesluša – neotvárať“ doručte do 20. 05. 2022:

 • poštou na adresu zriaďovateľa školy: Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša,
 • osobne do podateľne Obecného úradu v Nesluši, Nesluša 978, 023 41  Nesluša v úradných hodinách.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Ďalšie informácie na čísle 0911 470 676.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.