Riaditeľka Materskej školy v Nesluši, podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019. Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2018.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú pediatrom, kópiu rodného listu a kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa je potrebné odovzdať riaditeľke materskej školy. Prihlášky sa prijímajú i v priebehu roka.

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita materskej školy.

1. Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

2. Podmienky prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

  • deti, ktoré k 1.septembru 2018 dovŕšia tri roky veku,
  • deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,
  • deti, ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2018,
  • deti zo sociálne slabého prostredia,
  • deti, ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľstvo školy v mesiaci jún až august.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.