Obecný úrad oznamuje, že obec nebude ohŕňať sneh na miestnych komunikáciách, na ktorých sú zaparkované automobily brániace prejazdu techniky.

Podľa § 23 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov smie vodič zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. je pri zastavení a státí vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

Podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o verejnom poriadku je zakázané umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek a umiestňovanie trvalých prekážok na verejných priestranstvách. Na verejných priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä akékoľvek vozidlá a vraky.

Podľa čl. 9 ods. 3 uvedeného VZN je ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestni, povinný všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.