Ján Krabáč

Od roku 1812 pôsobil ako kaplán v Nesluši. Dovtedy kňazské povolanie vykoná­val v Kysuckom Novom Meste. Ján Krabáč dochádzal do Nesluše, pretože v obci ešte nebola postavená farská budova. Za jeho pôsobenia bol postavený kostol (1814 - 1816) aj nová farská budova v Nesluši. Význam­ným dejinným počinom bola jeho aktívna účasť na vzbure miestnych občanov, ktorí už nevládali ďalej znášať feudálny útlak. Farnosť spravoval do roku 1844.

Pavol Valiašek

Narodil sa 25. januára 1814 v Tepličke nad Váhom. Po ukončení teologických štú­dií bol v roku 1840 vysvätený za rímsko­katolíckeho kňaza. Pôsobil vo viacerých slovenských farnostiach. Ako farár a dekan pôsobil v Nesluši v rokoch 1862 - 1889. Po­čas jeho pôsobenia sa zaslúžil o zakladanie spolkov a združení, ktoré slúžili miestnym obyvateľom. O jeho záslužnej práci na ná­rodnom poli písali aj Jozef Škultéty a Štefan Krčméry v Slovenských pohľadoch (1892). Na jeho počesť bol postavený a dodnes ne­sie názov „Kultúrny katolícky dom Pavla Valiaška" v roku 1931. Bol spoluzakladate­ľom slovenského katolíckeho patronátneho Gymnázia v Kláštore pod Znievom (1868). Od roku 1871 bol okresným konateľom Spolku sv. Vojtecha a od roku 1874 členom stoličného výboru Kysucko-novomestského okresu. V roku 1882 sa zasadil za práva oby­vateľov obce, urovnal spor medzi grófom Čákym a miestnymi obyvateľmi. Ako člen dozornej rady Tatrabanky podal návrh na odkúpenie všetkých zemskopanských práv a úžitkov obcou Nesluša za 6000 zlatých. Týmto úverovým počinom sa zaslúžil o od­kúpenie šľachtického majetku a založenie komposesorátskeho združenia v obci. Ten­to šľachetný čin je zvečnený aj na jeho pom­níku na cintoríne (miesto A0416), ktorý postavili vďační obyvatelia. Pavol Valiašek zomrel 10. júna 1891 v Nesluši.

Ján Tarábek

tarabek Narodil sa 1. júna 1917 v Kysuckom No­vom Meste. Za kňa­za bol vysvätený 22. júna 1941 arci­biskupom Karolom Kmeťkom. Pôsobil na viacerých farnos­tiach na Slovensku, bol kaplánom v obci Kovarovce (okr. Topoľčany), neskôr v Tur­zovke a Čavoji (okr. Prievidza), kde obnovil vojnou zničený kostol i faru. Do Nesluše prišiel Ján Tarábek po odpykaní 8-mesačného väzenského trestu v roku 1954. V Nesluši pôsobil až do roku 1998. Počas svojho pôsobenia, napriek rôznym prekážkam, dal zrekonštruovať miestny kostol, jeho interiér, strechu a vonkajšie omietky. Pod jeho správou sa chrám niekoľkokrát mo­dernizoval. Do kostola zaviedol elektrinu, rozhlas, vykurovanie (akumulačné kachle), zrenovoval organ, oltár a drevený inventár. Počas pôsobenia J. Tarábka sa v roku 1972 vedľa kostola postavila nová farská budova. Vo farnosti i vo filiálke Rudinská vyučoval náboženstvo.Hodná pripomenutia je najmä jeho roz­siahla pastoračná činnosť. Počas jeho pôso­benia vyrástlo v miestnej farnosti viacero kňazov, podporoval prenasledovaných kňazov počas totalitného režimu, aktívne organizoval pútnické sprievody. Napriek podlomenému zdraviu sa zaslú­žil o postavenie kostola aj vo filiálke v Rudinskej, ktorý bol posvätený kardinálom J. Ch. Korcom v roku 1995. Zomrel 19. no­vembra 1998 v Čadci. Pochovaný je na cin­toríne v Nesluši, miesto A0415.

ThDr. Pavol Janáč, PhD

Narodil sa 7. decembra 1942 v Nesluši ako deviate z desiatich detí. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste a Bohosloveckú fakultu v Bratislave. Pôsobil ako profesor – vedúci katedry Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pol roka po jej založení na nej pôsobil ako dekan. Zomrel 12. marca 2017.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.