A. Zmesový komunálny odpad

 • 06. 10. (štvrtok),
 • 20. 10. (štvrtok),
 • 03. 11. (štvrtok),
 • 17. 11. (štvrtok),
 • 01. 12. (štvrtok),
 • 15. 12. (štvrtok).

Zber sa realizuje v nádobách predpísaných obcou (VZN č. 13/2015). Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu zberovou spoločnosťou T+T, a. s., Žilina; nádoba sa môže na verejnom priestranstve nachádzať najneskôr do 17:00 hod dňa vývozu odpadu. Nádoby neoznačené súpisným číslom domu, nádoby preplnené alebo nadmerne zaťažené nebudú zberovou spoločnosťou vyprázdnené. Prosíme vodičov, aby v deň zvozu odpadu neblokovali miestne komunikácie.

Do nádob na zmesový odpad nepatria: plasty (pozri pol. B); viacvrstvové nápojové obaly (pozri pol. C.); papier, sklo, plechové obaly (pozri pol. D); elektroodpad, svetelné zdroje a nebezpečné odpady. Prosíme domácnosti, aby do nádob neukladali biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie, zhnité ovocie a kuchynský odpad) – treba ich kompostovať na pozemkoch rodinných domov s použitím kompostérov.

B. Plasty

 • 03. 10. (pondelok),
 • 31. 10. (pondelok),
 • 05. 12. (pondelok).

Podomový zber – vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu obecným úradom. Plastové fľaše ukladajte do vriec po zmenšení objemu (stlačené). Medzi plasty patrí aj polystyrén z balení rôznych výrobkov, ktorý odporúčame rozdeliť na menšie kusy. Prosíme domácnosti, aby do vriec ukladali výhradne neznečistený plastový odpad.

C. Viacvrstvové nápojové obaly ("tetrapak")

 • 10. 10. (pondelok),
 • 07. 11. (pondelok),
 • 12. 12. (pondelok).

Podomový zber – vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu obecným úradom. Tetrapaky dávajte do vriec stlačené/zošliapnuté.

Prosíme obyvateľov, aby nespaľovali viacvrstvové nápojové obaly vo svojich domácnostiach, nakoľko obsahujú látky vážne znečisťujúce ovzdušie a poškodzujúce pôdu, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu.

D. Papier, sklo, plechové obaly

 • nepretržite 24 hodín denne.

Červené, zelené a modré kontajnery objemu 1 100 l na desiatich zberných miestach v obci. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

Papier a kartóny zväčša obsahujú látky, ktoré pri spaľovaní v domácnostiach produkujú škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie a pôdu s vážnymi dôsledkami pre ľudské zdravie. Medzi kovy patria aj plechové viečka/vrchnáky zo sklenených fliaš, konzervy, kovové obaly z piva a energetických nápojov.

E. Iný odpad

Vo štvrtom štvrťroku 2016 obec neorganizuje zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, spotrebovaných jedlých olejov a tukov, nespotrebovaných humánnych a veterinárnych liekov, starých elektrospotrebičov, autobatérií a nebezpečného odpadu. Do doby zberu v roku 2017 sú domácnosti povinné skladovať uvedený odpad vo svojich zabezpečených priestoroch.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.