A. Zmesový komunálny odpad

 • 07. 04. (štvrtok)
 • 21. 04. (štvrtok)
 • 05. 05. (štvrtok)
 • 19. 05. (štvrtok)
 • 02. 06. (štvrtok)
 • 16. 06. (štvrtok)
 • 30. 06. (štvrtok)

Zber sa realizuje v nádobách predpísaných obcou (VZN č. 13/2015). Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu zberovou spoločnosťou T+T, a. s., Žilina; nádoba sa môže na verejnom priestranstve nachádzať najneskôr do 17:00 hod dňa vývozu odpadu.1 Nádoby neoznačené súpisným číslom domu, nádoby preplnené alebo nadmerne zaťažené nebudú zberovou spoločnosťou vyprázdnené! Dôrazne prosíme vodičov/majiteľov áut, aby v deň zvozu odpadu neblokovali miestne komunikácie.

Do nádob na zmesový odpad nepatria: plasty (pozri pol. B); viacvrstvové nápojové obaly (pozri pol. C.); papier, sklo, plechové obaly (pozri pol. D); elektroodpad, svetelné zdroje a nebezpečné odpady (pozri pol. F., G., H.). Prosíme domácnosti, aby do nádob neukladali biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie, zhnité ovocie a kuchynský odpad) – treba ich kompostovať na pozemkoch rodinných domov s použitím kompostérov.

B. Plasty

 • 04. 04. (pondelok)
 • 02. 05. (pondelok)
 • 30. 05. (pondelok)

Vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu obecným úradom.1 Plastové fľaše ukladajte do vriec po zmenšení objemu (stlačené). Medzi plasty patrí aj polystyrén z balení rôznych výrobkov; s ohľadom na členitosť odporúčame polystyrén nadeliť na menšie kusy. Prosíme domácnosti, aby do vriec ukladali výhradne neznečistený plastový odpad.

C. Viacvrstvové nápojové obaly ("tetrapak")

 • 11. 04. (pondelok)
 • 09. 05. (pondelok)
 • 06. 06. (pondelok)

Vhodne zaviazané vrecia s týmto vytriedeným odpadom možno na verejné priestranstvo vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu odpadu obecným úradom.1 Tetrapaky dávajte do vriec stlačené/zošliapnuté (so značne zmenšeným objemom).

Dôrazne prosíme obyvateľov, aby nespaľovali viacvrstvové nápojové obaly vo svojich domácnostiach, nakoľko obsahujú látky vážne znečisťujúce ovzdušie a poškodzujúce pôdu, ktoré sú škodlivé až nebezpečné ľudskému zdraviu!

D. Papier, sklo, plechové obaly

 • nepretržite 24 hodín denne

Červené, zelené a modré kontajnery objemu 1100 l na 10 zberných miestach v obci. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

Papier a kartóny zväčša obsahujú látky, ktoré pri spaľovaní v domácnostiach produkujú škodlivé/nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie a pôdu s vážnymi dôsledkami pre ľudské zdravie! Medzi kovy patria aj plechové viečka/vrchnáky od sklenených obalov, konzervy, kovové obaly od piva a energetických nápojov. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov alebo ku kontajnerom neukladali iný ako predpísaný odpad.

E. Drobný stavebný odpad, objemný odpad

 • 08. 04. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 22. 04. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 06. 05. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 20. 05. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 03. 06. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 17. 06. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00

Zberným miestom pre drobný stavebný odpad (DSO) a objemný odpad (OO) je ihrisko nad obecným úradom, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši.

Zber DSO je spoplatnený; vhodné je použiť pevné plastové vrecia (na stavebný odpad) alebo voľne ložený DSO doviesť na miesto zberu. Pri množstve najmenej 3,5 m3 je možnosť krátkodobo pristaviť veľkokapacitný kontajner (7 m3) na pozemok patriaci domácnosti. Do DSO patria aj záchodové misy a umývadlá zbavené plastových a kovových dielcov; odporúča sa rozbiť na menšie kusy – pozor na nebezpečenstvo úrazu!

Zber OO je bez poplatku. Do OO patrí najmä starý nábytok, matrace, koberce, detské kočíky, plastové nádoby splachovačov WC a pod.; objemný plastový záhradný nábytok odporúčame rozrezať napr. „flexou“ na menšie časti – pozor na nebezpečenstvo úrazu!

F. Elektroodpad

 • 18. 04. (pondelok)

Zber je podomový – zvoz zabezpečuje obecný úrad; na verejné priestranstvo (pri svojom dome) možno vyložiť od 17.00 hod dňa predchádzajúceho zvozu.

Do elektroodpadu patria veľké a malé domáce elektrospotrebiče (práčky, chladničky, televízory, mixéry, el. holiace strojčeky a pod.) a počítačová a telekomunikačná technika (počítače, tlačiarne, mobily a pod.) – pred zberom nerozoberajte na viac častí a skladujte v primerane suchom a čistom prostredí.

Ani malé elektrospotrebiče nepatria do zmesového KO (viď. pol. A.), často obsahujú nebezpečné látky, ktoré nesmú prísť na skládku.

G. Batérie a akumulátory, svetelné zdroje

 • 13. 05. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 16. 05. (pondelok) v čase od 9:00 do 16:00

Zberným miestom je obecný úrad, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši.

Zberu podliehajú malé batérie a akumulátory z rôznych prístrojov a autobatérie a akumulátory z áut prevádzkovaných domácnosťami (tento zber neslúži podnikateľom).

Do svetelných zdrojov patria žiarivky, výbojky a LED diódy – všetky obsahujú mimoriadne nebezpečné látky, ktoré nesmú prísť na skládky odpadu, teda nepatria do nádob na zmesový KO.

H. Nebezpečný odpad

 • 17. 06. (piatok) v čase od 9:00 do 16:00
 • 20. 06. (pondelok) v čase od 9:00 do 16:00

Zberným miestom je obecný úrad, kontaktná osoba: Ing. Ján Melicher, mobil: 0902 623 176; pri zbere sa treba preukázať dokladom o trvalom/prechodnom pobyte v Nesluši.

Do nebezpečného odpadu patria najmä staré farby a riedidlá alebo chemikálie v nepoškodených obaloch a opotrebované automobilové oleje (tento zber neslúži podnikateľom).

Poznámky:

1. V 2. štvrťroku 2016 obec neorganizuje zber nepotrebných (humánnych a veterinárnych) liekov, jedlých olejov a tukov. Do doby zberu skladujú domácnosti tento odpad na svojich nehnuteľnostiach v zabezpečených priestoroch.

2. Zber vyradeného alebo nepotrebného no použiteľného šatstva je realizovaný nepretržite v centrálnej časti obce; treba vkladať do menších igelitových vriec za účelom ochrany pred znehodnotením vodou/vlhkosťou. Zber slúži na charitatívne účely, nevkladajte šatstvo špinavé, poškodené alebo zničené.

3. Prosíme obyvateľov, aby sa dôsledne oboznámili s VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom; na prípadné otázky odpovie referát ŽP (piatky v čase 9:00 - 16:00 hod. osobne, telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené: 26. 03. 2016

Vypracoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát ŽP, tel.: 041/428 11 21, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


1Dôvod: prekážky v cestnej premávke a rešpektovanie estetického hľadiska

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.