Schválený územný plán obce Nesluša

Prílohy

  1. Širšie vzťahy,
  2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (1:10000),
  3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (1:5000),
  4. Výkres verejného dopravného vybavenia,
  5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo,
  6. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie,
  7. Výkres hodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde,
  8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny,
  9. Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb.