Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 30. 04. 2019

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Monika Žáková;
Overovatelia zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Ing. Peter Ozsvald;
Neprítomní poslanec: Martin Lisko.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba hlavného kontrolóra obce
 3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
 4. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 5. Rozpočtové opatrenie
 6. Návrh na zrušenie Uznesenia III – 9/2017 z 28.7.2017 odpredaj časti pozemku
 7. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 8. Žiadosti rodičovskej rady pri ZŠ a cirkevných CVČ
 9. Diskusia
 10. Záver

Otvorenie rokovania

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Starostka určila zapisovateľku – Moniku Žákovú.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Peter Ozsvald.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice - Uznesenie č. II-1/2019 a program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ s tým, že sa do programu pridá ešte žiadosť ŠK ŽIAR Nesluša o prenájom futbalového ihriska. – Uznesenie č. II-2/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Nesluša na funkčné obdobie 2019 – 2025 v zložení: predseda – Mgr. Ľubomír Tichý, člen komisie – Ing. Lenka Ondrušková, člen komisie – PhDr. Juraj Bosý. – Uznesenie č. II-3/2019

Obecné zastupiteľstvo uskutočnilo voľbu hlavného kontrolóra obce Nesluša, kde v tajnom hlasovaní zvolilo Máriu Kormanovú za hlavnú kontrolórku obce na funkčné obdobie 2019-2025, nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. – Uznesenie č. II-4/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 8/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku podľa predloženého návrh. – Uznesenie č. II-5/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2-1/2019, ktorým sa celkové výdavky rozpočtu obce zvyšujú o € 8 500,- z rozpočtovej rezervy – Uznesenie č. II-7/2019.Obecné zastupiteľstvo ruší nerealizované Uznesenie č. III-9/2017 z 28.7.2017, ktorým bol schválený odpredaj časti obecného pozemku KNC č. 1301/1 a časti miestnej komunikácie za 1 € Petrovi Škvrndovi a jeho manželke Janke. – Uznesenie č. II-8/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

a) pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste dotáciu na rok 2019 vo výške € 1 452,48, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

b) pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec dotáciu na rok 2019 vo výške € 90,78, t. j. 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

(103,16 * 0,88 = 90,78 na 1 žiaka) – Uznesenie č. II-9/2019

Komisie OZ - vyhodnotenie pridelených žiadostí

Komisia životného prostredia a územného plánovania

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Moniky Čopovej o schválenie dodatku k územnému plánu. – Uznesenie č. II-10/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť spoločnosti VARmet Kovovýroba o zaradenie parcely č. 3066 a 3067 v k.ú. Nesluša do doplnku obce Nesluša. – Uznesenie č. II-11/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Anny Bollovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. – Uznesenie č. II-12/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Ing. Pavla Špirca o zmenu územného plánu. – Uznesenie č. II-13/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo opakovanú žiadosť Jozefa Žáka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce do osobného užívania. – Uznesenie č. II-14/2019

Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť rodičovskej rady pri ZŠ v Nesluši o finančný príspevok na turistickú olympiádu vo výške € 350,- a poskytnutia priestorov ihriska. – Uznesenie č. II-15/2019

17:20 hod. odišiel poslanec Vincent Nemček.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti ihriska ŠK ŽIAR Nesluša v období mesiacov máj až október v čase od 9:00 do 10:30 hod. vždy v nedeľu za týchto podmienok:

a) prenajíma sa iba trávnatá plocha,
b) v prípade rozmočeného ihriska sa nesmie hrať,
c) za poriadok zodpovedá prezident ŠK ŽIAR Nesluša,
d) prenájom začne platiť až po zaplatení poplatku za prenájom € 300,--,
e) v prípade nedodržania podmienok prenájmu, bude nájomná zmluva zrušená bez možnosti vrátenia poplatku za prenájom. – Uznesenie č. II-16/2019

Diskusia

Skládka odpadu pri rómskej osade a odpad v osadách

Ing. Peter Ozsvald – V okolí rómskej osady to vyzerá katastrofálne. Veľa ľudí im tam nosí starý nepotrebný nábytok a veci, aby im pomohli, no oni použijú len to, čo sa im hodí a zvyšok vyhadzujú na skládku. Hromadí sa to tam, ľudia z okolia sa sťažujú.

Ing. Zuzana Jancová – Máme už otvorený zberný dvor, treba to dať tam a nie voziť im.

Ing. Ján Vojtek – Možno by bolo dobré zavolať si ich vajdu a skúsiť sa s nimi dohodnúť ako ďalej, prípadne namontovať v blízkosti osady kamery.

Ing. Zuzana Jancová – Oni už vajdu nemajú – ten, ktorého ako tak počúvali už zomrel, teraz má každá rodina svoju "hlavu". Ohľadne kamier – som v kontakte s p. Jantošíkom, ktorý býva oproti osade na druhej strane rieky, chceli by sme sa napojiť na elektrický stĺp, ktorý je pri jeho rodinnom dome. Už som dala podnet na vypracovanie cenovej ponuky a možnosti ako sa pripojiť.

Ing. Lenka Ondrušková – Treba tam dať kamery a zosobniť ten neporiadok alebo nech si to odpracujú.

Ing. Ján Vojtek – Čo s odpadom, ktorý je v okolí osád? Bolo by dobré dať tam nejaké vrecia na odpad, aby to nehádzali ľudia na zem, kdekoľvek.

Mgr. Ľubomír Tichý – Vrecia zvieratá roztrhajú, možno keby sa dali do starých plechových popolníc. Ale treba vymyslieť ako by sa pripevnili, aby sa do nich zver nedostala.

Starostka ukončila II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Nesluša konanej dňa 30. 04. 2019 na II. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nesluši

Volebná komisia: Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Lenka Ondrušková, PhDr. Juraj Bosý.

Počet prítomných poslancov: 10 (PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek).

Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 10.

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 10.

Počet platných hlasovacích lístkov: 10.

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

 • Mária Kormanová - 6 hlasov,
 • Daniel Ševčík - 1 hlas,
 • Silvia Vlčková, Bc. - 0 hlasov,
 • Jaroslava Vojteková, Ing. - 3 hlasy.

Výsledok voľby: Komisia konštatuje, že hlavný kontrolór obce Nesluša na funkčné obdobie 2019 - 2025 bol zvolený v prvom kole voľby nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Meno zvoleného kandidáta: Mária Kormanová.

Príloha: hlasovacie lístky

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.