Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 29. 05. 2016.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Anton Janáčik, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík.

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Územný plán obce Nesluša
  3. Zberný dvor
  4. Diskusia
  5. Rekapitulácia prijatých uznesení
  6. Záver

OTVORENIE ROKOVANIA

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Anton Janáčik, Ján Lisko.

Poslanci OZ schválili program rokovania II. mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. M II-1/2016

BOD 2-6

Starostka Ing. Zuzana Jancová v súvislosti s návrhom územného plánu uviedla, že pri uchádzaní sa o eurofondy je podmienka predloženie schváleného územného plánu obce a plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

Anton Janáčik: schválenie územného plánu vyžaduje širšiu diskusiu.

Vincent Nemček: diskusia a pripomienkovanie územného plánu v minulosti prebiehalo.

A. Chovaňáková: dozvedeli sa, že v územnom pláne je cez ich parcelu plánovaná cesta. Prečo neboli oni ani ostatní dotknutí občania v minulom období pozvaní k prerokovaniu tejto skutočnosti?

Ing. arch. Barčiak: každý krok od r. 2003 bol prerokovaný v zmysle zákona. Občania podávali pripomienky, ktoré sa následne v rámci možností zohľadňovali.

P. Ševec: na minulom zasadnutí OZ bolo povedané, že pozemky v Rudinskej, na ktorých sa plánuje výstavba, nebudú zaradené ako stavebné parcely do územného plánu kvôli nesúhlasnému stanovisku Okresného úradu, odboru poľn. pôdy. Pred mesiacom prišlo na Obecný úrad v Nesluši rozhodnutie, že uvedený odbor súhlasí s vyňatím tejto pôdy z poľnohospodárskeho fondu pre stavebný účel, vzhľadom na to, že sa nachádza medzi zastavanými plochami. Prečo sa toto neakceptovalo pri zostavení územného plánu?

Starostka: pôvodné stanovisko okr. úradu v čase, keď sa územný plán zostavoval bolo zamietavé, vyňatie pôdy ako stavebnej bolo povolené až následne tým istým odborom, ktorý to predtým zamietol. P. Ševecová dostane povolenie bez ohľadu na to, či je zahrnutý predmetný pozemok v územnom pláne. Otázne je, či bude stavba skolaudovaná, vzhľadom na to, že nie je vyriešený most a prístupová cesta.

P. Ševec: žiada pozemok zahrnúť do územného plánu ako stavebný a požaduje písomné stanovisko obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Územný plán Obce Nesluša a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2016 o záväzných častiach Územného plánu Obce Nesluša. - Uznesenie č. M II-2/2016

Starostka: výstavba zberného dvora sa plánuje na dolnom konci obce, kde je jediný vyhovujúci pozemok vo vlastníctve obce vhodný pre tento účel. Nebude sa tam triediť komunálny odpad, bude tu technológia na drvenie drobného stavebného odpadu a tiež biologicky rozložiteľného odpadu ako stromy a konáre.

S. Bajánek: občania dolného konca nesúhlasia s umiestnením zberného dvora v tejto lokalite. Veľká premávka áut by ich obťažovala. Nech sa zberný dvor vybuduje nad ihriskom.

Starostka: pozemky pod ihriskom nie sú vo vlastníctve obce.

Peter Vojtek: cesty na dolnom konci nie sú vyhovujúce pre takýto účel. Pri spracovaní štiepky vzniká zápach.

Ján Lisko: umiestnenie na dolnom konci je jediná možnosť, iba tam vlastní obec pozemok vhodný na vybudovanie zberného dvora.

Ing. arch. Barčiak: pripomienky sa mali vzniesť skôr, zberný dvor je už v schválenom územnom pláne.

Ďalšie námietky občanov: budú obťažovaní hlukom a prachom, môže sa tam zvážať odpad aj z iných obcí.

Starostka: v zmysle zákona o odpadoch musí mať likvidáciu týchto odpadov vyriešenú každá obec nad 3000 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na novostavbu zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1. - Uznesenie č. M II-3/2016

Starostka ukončila rokovanie II. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.