Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 16. 12. 2016.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Anna Dupkalová, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2015
 3. Rozpočtové opatrenie 4/2016
 4. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2017 – 2019
 5. Návrh VZN Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 6. Preradenie školskej jedálne pod obec
 7. Zrušenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a vytvorenie dočasnej komisie pre organizovanie osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nesluša
 8. Správy hlavnej kontrolórky a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
 11. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša
 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 15. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 16. Rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša
 17. Diskusia
 18. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Anna Dupkalová, Ján Lisko.

Starostka: navrhuje

 • zaradiť za bod 1 kontrolu uznesení prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva;
 • zrušiť bod 4 programu – programový rozpočet Obce Nesluša na r. 2017-2019, ktorý sa presunie na budúce zasadnutie OZ;
 • za bod 8 zaradiť rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania IV. zasadnutia OZ s navrhnutými zmenami. - Uznesenie č. IV-1/2016

Kontrola uznesení

prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva - plnenie uznesení uložených starostke vyhodnotila hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová:

 1. Zníženie stavu zamestnancov v DOS Nesluša – splnené.
 2. Vysporiadanie pozemov pod futbalovým ihriskom – vysporiadanie pozemkov sa začalo, má byť dokončené v r. 2017 a následne sa začne s rekonštrukciou futbalového štadióna.
 3. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti MŠ – príspevok bol pridelený.
 4. Predloženie návrhu na použitie prebytku rozpočtu z r. 2015 – do schválenia rozpočtu sa nemôže s prebytkom z roka 2015 nijako nakladať.
 5. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu zberného dvora – príspevok bol pridelený.

OZ vzalo na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015, správu audítora za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtu na tvorbu rezervného fondu. - Uznesenie č. IV-2/2016

OZ schválilo VZN č. 3/2016 Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. - Uznesenie č. IV-3/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 4-2/2016 - Uznesenie č. IV-4/2016

Návrh na preradenie školskej jedálne pod obec

Poslanec Rudolf Jantošík: bola zverejnená ďalšia výzva na pridelenie eurofondov na rozšírenie MŠ. Preto by bolo dobré, aby školská jedáleň prešla spod správy ZŠ pod správu MŠ, teda obce (nakoľko MŠ nemá právnu subjektivitu), aby sa mohla zrekonštruovať z tejto dotácie aj jedáleň. Uvažuje sa o prístavbe, príp. aj o vybudovaní ihriska.

Mgr. Blanka Sýkorová, riaditeľka ZŠ: zamestnanci jedálne nemajú istotu, že touto zmenou neprídu o prácu. Tiež sa obáva, aby sa nerozširovala kapacita MŠ na úkor jedálne.

Obecné zastupiteľstvo OZ schválilo preradenie školskej jedálne zo subjektu Základnej školy Nesluša na subjekt Materskej školy Nesluša – bez právnej subjektivity a uložilo starostke obce - v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurodotácií v 1. kole - urobiť zmenu zriaďovacích listín ZŠ Nesluša a MŠ Nesluša a zachovať pracovný pomer so súčasnými zamestnancami školskej jedálne. - Uznesenie č. IV-5/2016

Starostka: s predsedom komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport poslancom Pavlom Jancom nemajú dobré vzťahy, spolupráca starostky s komisiou nefunguje a preto navrhuje zrušenie komisie a vytvorenie dočasnej komisie na organizovanie osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o Nesluši.

Poslanec Pavol Janec: v júni 2016 boli vyzvaní, aby neorganizovali žiadne akcie a následne neboli k realizácii kultúrnych akcií prizvaní.

OZ zamietlo návrh starostky Ing. Z. Jancovej na zrušenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport OZ Nesluša. - Uznesenie č. IV-6/2016

Pavol Janec: vzdáva sa predsedníctva v komisii pre školstvo, mládež, kultúru a šport. Poslanci vzali ukončenie predsedníctva Pavla Janca v komisii na vedomie. - Uznesenie č. IV-7/2016

Správy hlavnej kontrolórky

Ing. Z. Skokanová: záverečný účet nebol schválený, preto sa nemôže nakladať s prebytkom z hospodárenia za rok 2015.

Rozpočtové opatrenie ZŠ je neprehľadné, predkladané materiály sú neúplne, chýbajú vysvetľujúce komentáre. Navrhuje schváliť rozpočtové opatrenie s výhradami.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správy o činnosti hlavnej kontrolórky za štvrtý štvťrok 2016 a schválilo plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017. - Uznesenie č. IV-8/2016

OZ schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša s výhradami. - Uznesenie č. IV-9/2016

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov s tým, že sa upravila výška príspevku obce na stravovanie z 0,50 EUR na 0,80 EUR. - Uznesenie č. IV-10/2016

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017. - Uznesenie č. IV-11/2016

OZ schválilo VZN č. 6 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017. - Uznesenie č. IV-12/2016

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje. - Uznesenie č. IV-13/2016

Poslanec Vincent Nemček predložil návrh VZN o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša.

Ing. arch. Barčiak: pri zmenách územného plánu je obec oprávnená požadovať od občanov vynaložené náklady alebo ich časť. Náklady na zmenu územného plánu sú vysoké, preto je výhodnejšie robiť zmeny územného plánu až po nahromadení viacerých žiadostí, aby sa náklady rozložili medzi viacerých žiadateľov.

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša. - Uznesenie č. IV-14/2016

OZ schválilo VZN Obce Nesluša č. 9/2016 o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny. - Uznesenie č. IV-15/2016

20 hod. 20 min. ospravedlnil sa poslanec Rudolf Jantošík.

Správy komisií

Komisia poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

OZ zvolilo na návrh predsedu komisie Ing. J. Vojteka za člena komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia Radoslava Sucháňa. - Uznesenie č. IV-16/2016

Predseda komisie Ing. Ján Vojtek predniesol žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Anny Liskovej, bytom Nesluša 838, roč. 1958 o predĺženie zmluvy na prenájom časti pozemku - Uznesenie č. IV-17/2016

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Nesluša 1027 o udelenie výnimky pri spoplatnenom parkovaní v obci - Uznesenie č. IV-18/2016

OZ zamietlo žiadosť Antona Šarlinu, Nesluša 1017 o zmluvu o zámene parciel medzi obcou Nesluša a Antonom Šarlinom. - Uznesenie č. IV-19/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša 838 o prenájom pozemku. - Uznesenie č. IV-20/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Jany Bendovej, bytom Nesluša 299 o prenájom obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične. - Uznesenie č. IV-21/2016

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Predseda komisie Ing. Jozef Kubala predniesol žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo zamietlo dotáciu vo výške 2 500,00 € a schválilo dotáciu z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 vo výške 3 000,00 € pre Asociáciu furmanov Slovenska klub Nesluša na projekt „Neslušský chomút 2017“. - Uznesenie č. IV-22/2016, IV-23/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt „Rocknes 2017“ vo výške 4 000,00 € pre občianske združenie Kultúra v Nesluši. - Uznesenie č. IV-24/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt „Usporiadanie regionálnych majstrovstiev a slovenského pohára pretekov turistickej zdatnosti“ vo výške 1 000,00 € pre občianske združenie Priatelia Kysúc. - Uznesenie č. IV-25/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt „Darcovstvo krvi – organizovanie odberov“ vo výške 1 800,00 € pre Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša. - Uznesenie č. IV-26/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo Spojenej organizácii SZTP a ZPCCH v Nesluši poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2017 vo výške 1 100,00 €. - Uznesenie č. IV-27/2016.

Starostka Ing. Jancová: upozorňuje, že činnosť organizácie je vhodné rozšíriť pre širší okruh zdravotne postihnutých občanov.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna predložila svoj návrh na poskytnutie dotácie 1400 € na činnosť Šachového klubu Mladosť. Starostka upozornila, že výdavky na šachovú činnosť detí sú preplácané prostredníctvom CVČ.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo poskytnutie dotácie 1400,00 € a schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť Šachového klubu Mladosť v roku 2017 vo výške 1000,00 €. - Uznesenie č. IV-28/2016, IV-29/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo Športovému klubu Nesluša poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť futbalového klubu v roku 2017 vo výške € 4 200,00. - Uznesenie č. IV-30/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo Alene Sýkorovej poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2016 na projekt „Výmena a pokladanie nových rúr skupinového vodovodu“ vo výške 151,66 €. - Uznesenie č. IV-31/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste a pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec. - Uznesenie č. IV-32/2016

21 hod. 20 min. ospravedlnila sa hlavná kontrolórka Ing. Skokanová.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna predložila svoj návrh na poskytnutie dotácie 800 € Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt „Seniori poznávajú Slovensko 2017“.

Starostka: žiada, aby sa Jednota dôchodcov Slovenska otvorila širšiemu okruhu dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt „Seniori poznávajú Slovensko 2017“ vo výške 800,00 €, aj vo výške 500 €. - Uznesenie č. IV-33/2016, IV-34/2016.

Komisia pre školstvo mládež, kultúru a šport

Komisia navrhla prideliť na stretnutia chovateľov Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Nesluša miestnosť na futbalovom ihrisku, ktorá slúžila na predaj lístkov. Obecné zastupiteľstvo o žiadosti nehlasovalo vzhľadom na to, že obec nie je vlastníkom pozemkov pod uvedenou nehnuteľnosťou.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predsedníčka komisie Anna Dupkalová informovala o Petícii za zachovanie prevádzky Záhradné bistro v centre obce. Pretože sa prenájom Záhradného bistra v súčasnosti rieši súdnou cestou, komisia navrhuje počkať na vyjadrenie súdu.

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda komisie Vincent Nemček informoval o sťažnosti občanov na miestnu komunikáciu Puškátka – v prvom rade je potrebné vyňatie pozemkov z pozemkového fondu a zaradiť ich ako zastavanú plochu, následne sa môže začať s realizáciou cesty – plánuje sa na jar 2017.

Diskusia

Marian Kubala – žiada vysporiadať komunikáciu pri jeho dome.

Starostka: pozemky pod cestou nie sú vo vlastníctve obce, na týchto pozemkoch je potrebné zriadiť právo vecného bremena v prospech obce.

Poslanec Ing. J. Kubala: čo je nové ohľadne vlastníctva kultúrneho domu?

Starostka: farská rada a pán farár trvajú na pôvodnej zmluve – obec je podnájomcom kultúrneho domu.

Starostka ukončila rokovanie IV. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.