Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 30. 06. 2016.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Rudolf Jantošík;
Neprítomní poslanci: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet 2015
 3. Návrh VZN o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 4. Návrh VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nesluša
 5. Úprava VZN č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Vysporiadanie katolíckeho kultúrneho domu
 7. Rozpočtové opatrenie
 8. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 9. Diskusia
 10. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Rudolf Jantošík.

Starostka: navrhuje za bod 1 zaradiť oznámenie poslanca OZ v Nesluši Ing. Augustína Chovaňáka o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, namiesto bodu 6 „vysporiadanie katolíckeho kultúrneho domu“ zaradiť správu o činnosti hlavného kontrolóra za 2. štvrťrok 2016, za správy komisií zaradiť petíciu občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie.

Poslanci OZ schválili program rokovania II. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. II-1/2016

***

OZ vzalo na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca Ing. Augustína Chovaňáka písomným vzdaním sa mandátu. - Uznesenie č. II-2/2016

Ing. Marian Chovaňák: materiály k záverečnému účtu neboli včas zverejnené.

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová: audítor nechcel dať negatívne stanovisko k inventúram

Ing. Marian Chovaňák: hlavná kontrolórka nepodala správu.

Rudolf Jantošík: je zverejnenie materiálov k záverečnému účtu v súlade so zákonom?

Hlavná kontrolórka: zverejnenie materiálov k záverečnému účtu je v súlade so zákonom.

Ing. Marian Chovaňák: podáva interpeláciu – žiada do 30 dní odpoveď hlavnej kontrolórky, či bolo zverejnenie materiálov k OZ v súlade so zákonom.

Ing. Marian Chovaňák: financie sa nepoužili v súlade so schváleným rozpočtom.

Matej Janiš: prečo neboli nepreinvestované peniaze presunuté do investičných akcií, na ktoré boli schválené?

Starostka: boli zmenené právne podmienky, nestihli sa urobiť projekty. Pri zbernom dvore sa čakalo na výzvu

Ing. Marian Chovaňák: interpelácia – žiada hlavnú kontrolórku preveriť výšku rozpočtových opatrení starostky za rok 2015 bez zverejnenia a schválenia obecným zastupiteľstvom, podľa jeho odhadu išlo asi o 60000 €, povolený limit je 20000 €. O použití rezervného fondu má rozhodnúť obecné zastupiteľstvo.

Ján Lisko: peniaze v rezervnom fonde budú potrebné na neplánované výdavky, ktoré sa vyskytnú.

Starostka: rezervný fond sa použije napr. na zateplenie materskej školy (pôvodne vyčlenená suma je nepostačujúca), na strechu obecného úradu, na rekonštrukciu centra obce, plynofikáciu DOS...

OZ neschválilo návrh uznesenia o záverečnom účte Obce Nesluša za rok 2015. - Uznesenie č. II-3/2016

Ing. Marian Chovaňák: žiada o predloženie návrhu na použitie prebytku rozpočtu z rezervného fondu.

OZ odporučilo starostke Ing. Zuzane Jancovej predloženie návrhu na použitie prebytku rozpočtu z rezervného fondu. - Uznesenie č. II-4/2016

doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.: predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny, návrh bol zverejnený v súlade so zákonom, neprišli žiadne výhrady. VZN je predpokladom na čerpanie eurofondov pre rozvoj vidieka.

Vincent Nemček: komisie nie sú kompetentné kontrolovať dodržiavanie tohto VZN.

Ing. Marian Chovaňák: má výhrady k predkladateľovi. Čo upravuje VZN nad rámec zákona? Je dôležité ho schváliť?

Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.: VZN je prispôsobené na územie našej obce a jej konkrétne lokality.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny. - Uznesenie č. II-5/2016

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nesluša (predkladateľka hlavná kontrolórka Ing. Skokanová). - Uznesenie č. II-6/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN Obce Nesluša č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby nasledovne: suma na dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby sa zvyšuje z 2 € (viď príloha č.2 k VZN č. 14/2015) na 5 € /mesiac pre každého klienta od 1. 7. 2016. - Uznesenie č. II-7/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Bc. Jaroslavy Židekovej na úpravu VZN č.14/2015 o sociálnych službách. - Uznesenie č. II-8/2016

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za druhý štvťrok 2016. - Uznesenie č. II-9/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2-3/2016 podľa predloženého návrhu starostky Ing. Jancovej. - Uznesenie č. II-10/2016

***

Správy komisií

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Člen komisie Pavol Škuta predniesol žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie dotácie pre SO SZTP a ZPCCH v Nesluši. - Uznesenie č. II-11/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre občianske združenie Kultúra v Nesluši na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2016. - Uznesenie č. II-12/2016

OZ zamietlo žiadosť Gabriely Škoríkovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pretože žiadateľka nespĺňa požiadavky podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015. - Uznesenie č. II-13/2016

OZ zamietlo žiadosť Janky Liptaiovej o výkopové práce a o finančný príspevok. - Uznesenie č. II-14/2016

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Predseda komisie Pavol Janec: žiada prenájom ihriska na ROCKNES a poskytnutie prípojky na elektrinu.

Namieta, že členovia komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport neboli prizvaní k príprave kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom. Komisia chce aktívne organizovať akcie.

Starostka: komisie sú poradný orgán.

Pavol Janec: chce vedieť, ako má komisia ďalej fungovať.

František Tulec, člen komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport: prečo s nimi nebol konzultovaný ich návrh kultúrnych podujatí? Akcie, ktoré navrhli, boli odignorované.

***

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť starostky Ing. Zuzany Jancovej o vyčlenenie 7500 € na forenzný audit. - Uznesenie č. II-15/2016

19.30 odišla starostka Ing. Z. Jancová a hlavná kontrolórka Ing. Z. Skokanová

Po odchode starostky poslanci poverili vedením rokovania zástupcu starostky Rudolfa Jantošíka. - Uznesenie č. II-16/2016

Petícia občanov k pripravovanej výstavbe zberného dvora v miestnej časti Nádolie

Silvester Bajánek: jednoznačne nesúhlasia s umiestnením zberného dvora na dolnom konci. Nech obec vysporiada pre zberný dvor pozemky nad ihriskom, aj keď to bude dlho trvať.

Rudolf Jantošík: obec by prišla o eurofondy. Na eurofondy je časový limit.

Občania dolného konca:

- V budúcnosti sa môže stať, že zberný dvor bude fungovať aj pre okolité obce.

- 180 ľudí podpísalo petíciu proti výstavbe zberného dvora na dolnom konci. Nech ich poslanci podporia.

- Ako sa eliminuje hluk a prašnosť?

Obecné zastupiteľstvo postúpilo petíciu na prešetrenie komisii na ochranu verejného záujmu. - Uznesenie č. II-17/2016

Rudolf Jantošík: navrhuje vzájomnú komunikáciu medzi obecným úradom, komisiami a občanmi.

Nech je petičný výbor prizvaný na zasadnutia komisií PLVH a ochrany ŽP a komisie výstavby a územného plánovania za účelom prejednania prevádzkového poriadku zberného dvora. - Uznesenie č. II-18/2016

Diskusia

Viera Janáčiková: chcú odpoveď obce na ich žiadosť o vybudovanie cesty k ich rodinným domom. Sú zapojení na obecný vodovod a nemajú vodu.

20.10 odišiel poslanec Ján Lisko.

Zástupca starostky ukončil rokovanie II. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.