Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 14. 09. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Rudolf Jantošík, 2. Anton Janáčik;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Program rokovania:

 1. Obhliadka vodovodov Červené, Parišovka, Dúbravy a Chovancovce
 2. Otvorenie rokovania
 3. Návrh na zrušenie dohody medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva
 4. Zrušenie uznesení č. I/2012 bod B/2 a VII/2011 bod B/5
 5. Návrh na rozpočtové opatrenie
 6. Diskusia
 7. Rekapitulácia prijatých uznesení
 8. Záver

BOD 1

Prítomní poslanci so starostkou uskutočnili obhliadku vodovodov Červené, Parišovka, Dúbravy a Chovancovce v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou obecného vodovodu.

BOD 2 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Rudolf Jantošík, Anton Janáčik.

Poslanci OZ schválili program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. M-1/2015

BOD 3

Starostka Ing. Zuzana Jancová: obrátili sa na ňu občania z miestnej časti U Drndov a Parišovka, ktorí sú nespokojní s poškodzovaním miestnych komunikácií pri zvoze dreva Lesným družstvom Nesluša - Parišovka, tiež bol poškodený skupinový vodovod Parišovka. 11. júna 2015 sa uskutočnilo stretnutie medzi občanmi, starostkou obce a Lesným družstvom Parišovka, v ktorom sa dohodlo, že za účelom minimalizovania škôd spôsobených prevozom sa preprava dreva bude po miestnych komunikáciách uskutočňovať maximálne v rozsahu 10 m3 na 1 prepravnú súpravu, pričom Lesné družstvo Nesluša-Parišovka uhradí škody spôsobené vývozom. Uvedenú dohodu vzali poslanci na vedomie uznesením V-15/2015. Pretože sa jednalo sa len o vývoze dreva, ktoré už bolo nachystané na skládke (asi 100 m3) a vývoz tohto dreva sa už zrealizoval, navrhuje zrušenie platnosti dohody medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva spôsobom, aby sa minimalizovali vplyvy, ktorými by mohlo počas prepravy dreva dochádzať k ich poškodzovaniu.

Ing. Augustín Chovaňák: Lesné družstvo Parišovka musí vyvážať drevo. Obec im nemôže brániť v tom, aby sa starali o svoj majetok. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby mali všetky spoločnosti v obci, ktoré vyvážajú drevo, rovnaké podmienky.

Poslanci hlasovaním zamietli návrh starostky Ing. Jancovej. - Uznesenie č. M-2/2015

Pozn.: poslanci vzhľadom na to, že nie sú účastníkmi dohody, nie sú oprávnení dohodu zrušiť.

Obecné zastupiteľstvo zrušilo na návrh Ing. Zuzany Jancovej uznesenie č. I/2012 v bode B/2 a uznesenie VII/2011 v bode B/5, upravujúce výšku odmeny pre hlavného kontrolóra Obce Nesluša. - Uznesenie č. M-3/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtového opatrenia 3/2015. - Uznesenie č. M-4/2015

Obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu v Nesluši vyvolať jednanie so SEVAK-om ohľadne namontovania vodomeru k vodojemu Dúbravy vzhľadom na podozrenie možných nelegálnych odberov. - Uznesenie č. M-5/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo zbúranie obecnej budovy Bufet Večierka. - Uznesenie č. M-6/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu 1000 € na podporu činnosti Športového klubu Neslušskí vlci. - Uznesenie č. M-7/2015

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.