Zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 23. 09. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ľubomír Slíž, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Jozef Kubala, Rudolf Jantošík.

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Informácia firmy MIDUKO - prestavba hornej ZŠ na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov
 3. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nesluša
 5. Interpelácie poslancov
 6. Diskusia
 7. Rekapitulácia prijatých uznesení
 8. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ľubomír Slíž, Ján Lisko.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice VI. zasadnutia OZ. - Uznesenie č. VI-1/2015

Poslanci OZ schválili program rokovania VI. zasadnutia OZ. - Uznesenie č. VI-2/2015

BOD 2

Firma MIDUKO pomocou fotodokumentácie predstavila svoj návrh prestavby hornej ZŠ na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov, riešenie troch nadzemných podlaží. Objekt počíta s umiestnením približne 35 obyvateľov a približne s 8-členným personálom. Prestavba by sa mala financovať pôžičkou z fondu rozvoja bývania (75%) a rozvojovej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR (25%). Predpokladaná návratnosť investície približne 18 rokov. Posudky statika aj hygienika k zamýšľanej rekonštrukcii sú kladné.

Vincent Nemček: navrhuje, aby sa uvažovalo aj o kremačnej miestnosti.

Ing. Marian Chovaňák: splátky predstavujú značnú finančnú záťaž, treba zvážiť či obec bude schopná splácať. Je potrebná presnejšia finančná analýza.

Ing. Augustín Chovaňák: možno je potrebné ísť do rizika, prípadne znížiť náklady na prestavbu kompromisným riešením.

Bc. Jaroslav Žideková (pracovníčka DOS): podľa nej je predpokladaný počet personálu nedostačujúci.

17.30 prišiel poslanec Rudolf Jantošík

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu firmy MIDUKO a uložilo obecnému úradu zabezpečenie vypracovania podrobnejšej finančnej analýzy. - Uznesenie č. VI-3/2015

Bc. Jaroslav Žideková: vyzýva poslancov na riešenie situácie ohľadne prístupu do DOS motorovými vozidlami. Anton Ďuriaš znemožňuje panelmi zloženými na prístupovej ceste vedúcej cez jeho pozemok príjazd do DOS pre autá, sanitky, príp. hasičov. Hlavne je nebezpečné ohrozenie prístupu zdravotníckej pomoci pre obyvateľov DOS. Tiež žiada, aby obecný úrad vyzval Antona Ďuriaša na udržiavanie jeho pozemku.

Starostka: Ďuriaš ponúkol predmetný pozemok na odpredaj obci, chce však predať celý pozemok, nielen časť pod cestou. Už dala žiadosť štátnemu archívu na zistenie majetkového stavu cesty.

Ing. Augustín Chovaňák: navrhuje najskôr vydať predbežné opatrenie proti bráneniu prístupu motorových vozidiel do DOS.

BOD 3

Predseda komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia Ing. Augustín Chovaňák informoval o činnosti komisie a predniesol stanovisko komisie k prideleným žiadostiam.

Obecné zastupiteľstvo schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj pozemku o výmere 5 m2 Miroslavovi Mihovi a manželke Lýdii. - Uznesenie č. VI-4/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj pozemku o výmere 18 m2 Ing. Michalovi Ďuranovi. - Uznesenie č. VI-5a/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj pozemku o výmere 17 m2 Ing. Jozefovi Sekerovi a manželke Mgr. Martine Sekerovej. - Uznesenie č. VI-5b/2015

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Augustín Chovaňák informoval o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu a predniesol stanovisko komisie k prideleným žiadostiam.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k žiadosti Jána Škora, Nesluša 319 a Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 o odpoveď na vyslovenie podozrenia z porušovania ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. - nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností a podozrenia zneužívania právomocí verejného činiteľa a odporučilo Antonovi Ďuriašovi, Nesluša č. 1018 a Jánovi Škorovi, Nesluša č. 319 obrátiť sa s predmetnou žiadosťou na orgány činné v trestnom konaní. - Uznesenie č. VI-6/2015

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko a odporúčania komisie na ochranu verejného záujmu v súvislosti s petíciou občanov „za vysťahovanie neprihlásených občanov na prechodnom alebo trvalom pobyte, ubytovaných v objekte č. p. 1018 (Pegas), Nižný koniec, obec Nesluša“ (viď zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 4. 9. 2015 bod 3). - Uznesenie č. VI-7/2015

Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Pavol Škuta informoval o činnosti komisie a predniesol stanovisko komisie k prideleným žiadostiam:

Návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša.

Ing. Zuzana Jancová: navrhuje posúdiť rozpočtové opatrenie na základe auditu finančného hospodárenia ZŠ.

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostke vyvolať stretnutie medzi riaditeľkou Základnej školy Nesluša, účtovníkom ZŠ, poslancami a komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou na preskúmanie oprávnenosti požiadaviek predložených v rozpočtovom opatrení Základnej školy Nesluša. - Uznesenie č. VI-8/2015

OZ schválilo zmenu vo VZN obce Nesluša č. 4/2015 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v položke 8, písm. b) nasledovne:

 • Prenájom bufetu na ihrisku počas futbalových zápasov – 10 €.
 • Prenájom bufetu resp. prenájom priestoru na predajný stánok počas iných verejných podujatí organizovaných obcou, občianskym združením alebo fyzickými osobami – 100 €. - Uznesenie č. VI-9/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadateľovi Štefanovi Kubalovi príspevok 216,10 € na rekonštrukciu skupinového vodovodu U Holých. - Uznesenie č. VI-10/2015

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Štefana Plevka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko príjem žiadateľa presahuje životné minimum a žiadosť nespĺňa kritériá podľa VZN č. 6/2015. Uznesenie č. VI-11/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ing. Zuzany Jancovej na vyčlenenie 1500 € na zakúpenie kamier monitorujúcich nelegálne skládky odpadu. Uznesenie č. VI-12/2015

Predseda komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport Pavol Janec informoval o činnosti komisie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 2000 € z rozpočtu na financovanie kultúrnych akcií obce. - Uznesenie č. VI-13/2015

BOD 4

Obecné zastupiteľstvo schválilo volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša v zložení: Ing. Augustín Chovaňák – predseda komisie, Juraj Janiš – člen komisie, Ján Lisko – člen komisie. - Uznesenie č. VI-14/2015

Obecné zastupiteľstvo zvolilo v tajnom hlasovaní Ing. Zuzanu Skokanovú za hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015-2021 (príloha zápisnica z voľby hlavného kontrolóra). Uznesenie č. VI-15/2015

BOD 5, 6

Starostka: Spoločenstvo nebytových vlastníkov nedostalo zaplatené do fondu opráv za priestory vo vlastníctve obce od r. 2010.

Ing. Marian Chovaňák: nakoľko časť nebytových priestorov patrí obci, starosta so spoločenstvom sa ústne dohodli, že obec nebude platiť.

Starostka: Chce tú dohodu. Upozorňuje aj na to, že v pokladni chýba 1000 € od p. Švajčíka.

Ing. Marian Chovaňák: p. Švajčík chcel použiť miestnu komunikáciu na prepravu dreva a zaplatil zálohu 1000 € na odstránenie škôd, ktoré by mohli pri preprave dreva na komunikácii vzniknúť, peniaze sú v pokladni.

Starostka: peniaze chýbajú.

Ing. Augustín Chovaňák:

 • v našej obci chýba interný predpis na riešenie petície, ktorý určuje spôsob, akým sa petícia vybaví
 • od 01. 01. 2016 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, preto je potrebné určiť odpadovú politiku obce.

Pavol Janec: žiada, aby v budúcnosti bolo pozvanie na všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva vrátane mimoriadnych zabezpečené písomnou formou.

Ing. Marian Chovaňák: vzhľadom na to, že nebol pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva, protestuje proti uzneseniam, ktoré boli na tomto zasadnutí prijaté.

Starostka: obecný vodovod je v zlom stave, je potrebné uskutočniť jeho rozsiahlu rekonštrukciu.

Žiada prevádzkový poriadok verejného vodovodu a kroniku obce.

19 hod. 20 min. - odišli poslanci Ing. Marian Chovaňák a Rudolf Jantošík.

Pavol Janec: informoval sa o poskytnutí dotácie pre Športový klub Neslušskí vlci.

Mgr. Ivan Pšenák (správca farnosti): je nevhodné, ak sú tréningy na ihrisku pri kostole v čase omše.

Ing. Augustín Chovaňák: farskému ihrisku treba určiť režim.

Starostka: navrhuje p. farárovi dohodu pri užívaní ihriska, príp. zmluvu. Mgr. Ivan Pšenák: súhlasí.

Anton Janáčik: ihrisko je v zlom stave, je potrebná rekonštrukcia.

Ľubomír Slíž: upozorňuje na nelegálne skládky navážané U Drndov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo investičný zámer revitalizácie centra obce. Uznesenie č. VI-16/2015

BOD 7

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 8

Starostka ukončila rokovanie VI. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.