Zápisnica zo zasadania OZ konaného 21. 12. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Peter Kubala, Július Špirec;
Návrhová komisia: Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban, Marian Chovaňák.

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Pekáreň – návrh na vyrovnanie pohľadávky
  3. Informácia o plnení rozpočtu 2007 a príprave rozpočtu na rok 2008
  4. Žiadosti
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenie – odsúhlasenie
  7. Záver

K bodu 1:

Prítomných na zasadaní privítal starosta obce. Oboznámil ich s programom rokovania a určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

K bodu 2:

Prizvaný majiteľ pekárne prítomných požiadal o možnosť splácania omeškanej platby a to od 01. 05. 2008 s 5 % - nou úrokovou sadzbou. Mesačný nájom začne realizovať riadne od januára 2008.

Okrem návrhu v krátkosti prítomných oboznámil so svojím vozovým parkom (5 automobilov), na jedno vozidlo má práve leasing, ktorý mu bráni v riadnej platbe nájmu a tento končí práve mesiacom januárom 22008. Nemá záujem odísť z prevádzky, naopak chce prijať dvoch nových pekárov a prevádzku splynofikovať.

Poslanec Vojtek navrhol dlžnú čiastku zúročiť 12 % - ným úrokom, k čomu sa priklonili i ostatní poslanci OZ. Poslanec Špirec konštatoval, že treba brať do úvahy, že majiteľ zamestnáva prevažne našich občanov.

OZ schvaľuje splátkový kalendár pre p. Štefanca – nájomcu miestnej pekárne navrhnutý variant splátok od 01. 01. 2008 a zameškané pohľadávky 01. 05. 2008 s úrokovou sadzbou 12 %.

K bodu 3:

Starosta prítomných v krátkosti informoval napr. o náraste podielovej dane o 23 % oproti minulému roku i keď vrátene novozriadeného CVČ. Ďalej pripomenul, že cca 2 mil. pohľadávka za asfaltovanie školského areálu a miestnych komunikácií. Náklady na opatrovateľskú službu boli prekročené oproti minulým rokom len mierne. Čo sa týka zásobovania občanov pitnou vodou – uplynulý rok sa dá charakterizovať celkom na dobrej úrovni.

K bodu 4:

1. Žiadosť Lenky Jancovej , Nesluša 970 o jednorazový nenávratný príspevok.

OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný 10 000,- Sk.

2. Žiadosť Zdeny Vlčkovej, bytom Nesluša č. 62 o jednorazový nenávratný príspevok ako zákonnému zástupcovi pre jej postihnutého syna Štefana Vlčka.

OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 5 000,- Sk.

3. Žiadosť Lucie Rácovej, Nesluša 691 o finančný príspevok návratný na stavebné úpravy s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

OZ schvaľuje finančný príspevok návratný vo výške 10 000,- Sk s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

4. Žiadosť Edgara Ráca, Nesluša 693 o finančný príspevok návratný na stavebné úpravy s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

OZ schvaľuje finančný príspevok návratný vo výške 10 000,- Sk s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

5. Žiadosť Simony Rácovej , bytom Nesluša 691 o finančný príspevok nenávratný na výbavičku pre novorodenca .
OZ schvaľuje jednorazový príspevok nenávratný vo výške 2 000,- Sk.

K bodu 5:

V rôznom starosta naniesol požiadavku Jany Augustínovej , Nesluša 51 o pomoc pri riešení nahromadenia snehu spôsobeného pádom zo strechy pohostinstva u Beláka na miestnu komunikáciu, čím je znemožnený prechod vozidlom i samotným osobám.

OZ navrhlo spracovať VZN o nutnosti namontovania účinných lapačov na rodinné domy v obci z dôvodu bezpečnosti občanov i dopravy (Zodpov.: OcÚ, termín: do 29. 02. 2008) a na základe VZN vydať nariadenie o namontovaní účinných lapačov na rod. dome Ľubomíra Beláka, Nesluša 82.

Ústne požiadavky poslancov starosta navrhol riešiť priamo pri úprave návrhu rozpočtu na rok 2008 v najbližšom zastupiteľstve.

K bodu 6:

Predseda komisie predniesol návrh na uznesenie a tento bol prítomnými poslancami odsúhlasený. Jeden (Ďuriaš) sa zdržal.

Na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadaní a poprial prítomným i ich rodinám príjemné prežitie sviatkov.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Peter Kubala, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.