Zápisnica zo VII. zasadania OZ konaného 21. 09. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Ján Lisko, Vladimír Urban;
Návrhová komisia: predseda: Jaroslav Nekoranec, členovia: Július Špirec, Milan Pospíšil.

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní
  3. Plnenie rozpočtu za plný polrok 2007
  4. Odpredaj priestorov zdravotného strediska
  5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
  6. Výmena strechy na dome smútku
  7. Žiadosti
  8. Rôzne
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúcich dvoch zasadaní nasledovne:

Uznesením zo dňa 10. 08. 2007 č.VI./07 Bod D-1 bolo uložené doplniť informáciu os sociálnych úkonoch v obci. Správa je doplnená, prednesená pracovníčkou OcÚ a tvorí prílohu zápisnice.

V bode D-3 bolo uložené vykonať obhliadku – úloha bola splnená.

Bod D-4 je priebežne plnený, občania sa pozývajú a informujú o ďalšom postupe vymáhania si nároku na dividendy – dedičských podielov.

K bodu D – 5 podal ústnu správu k možnosti posúdenia obnovy pôvodnej cesty k pozemkom u Adamkov predseda komisie PLVH poslanec Špirec, ktorý uviedol skutočnosť, že situácia je t. č. neriešiteľná, nakoľko cesty sú vlastníctvom pozemkového fondu.

K bodu 3:

Poslanci obdržali plnenie rozpočtu za prvý polrok 2007, tento si zobrali na preštudovanie a pripomienkovať sa dohodli na ďalšom zasadaní OZ.

Plnenie rozpočtu OZ zobralo na vedomie.

K bodu 4:

O odkúpenie bytu č. 1 a 2 v pravej dolnej časti zdravotného strediska za cenu 500 000,- Sk prejavili záujem 4 žiadatelia: Peter Korený, Nesluša č. 343, Vladimír Vlček, Nesluša 1041, Rudolf Burdiak, Kysucké Nové Mesto, Kollárova 847/17 a Jozef Urbánek, Nesluša 379.

Starosta obce určil komisiu pre sčítanie hlasov, nakoľko sa poslanci dohodli o tomto bode hlasovať tajne.

Poslanci obdržali lístky s menami všetkých štyroch záujemcov o kúpu bytov a vyznačením poradia č. 1 a 2 mali rozhodnúť o odpredaji bytu č. 1 a 2 žiadateľom.

Po sčítaní hlasov komisia v zložení: Pospíšil, Špirec, Lisko a Hrubý – kontrolór obce vyhodnotila výsledky hlasovania, ktoré boli nasledovné: Peter Korený – 6 hlasov, Vladimír Vlček – 10 hlasov, Rudolf Burdiak 4 hlasy, Jozef Urbánek – 0 hlasov.

Výsledné poradie: Vladimír Vlček – 10 hlasov za byt č. 1
Peter Korený – 6 hlasov za byt č. 2

Oba byty sú výmerou takmer rovnaké, predajná cena oboch bytov je po 500 000,- Sk.

OZ schvaľuje odpredaj bytu č. 1 a 2 žiadateľom Vladimírovi Vlčkovi, bytom Nesluša 1041 a Petrovi Korenému, Nesluša 343 za cenu 500 000,- Sk.

K bodu 5:

V tomto bode starosta prítomných informoval o príprave plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
OZ zobralo informáciu na vedomie.

K bodu 6:

Bod bol zameraný na ponuku, týkajúcu sa výmeny krytiny na dome smútku. S predloženou ponukou boli prítomní poslanci oboznámení. Spoločne sa uzhodli, že treba osloviť i ďalšie firmy a prehodnotiť najvýhodnejšiu ponuku.
OZ odkladá bod riešiť v ďalšom resp. mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré doporučuje zvolať do 15. 10. 2007.

K bodu 7

1. Žiadosť Anežky Židkovej, bytom Nesluša č.9 o nenávratnú sociálnu výpomoc.

OZ schvaľuje nenávratnú sociálnu výpomoc vo výške 2 000,- Sk.

2. Ústna požiadavka predsedu komisie pre šport, kultúru a mládež o doplnenie člena Adama Vilima, Nesluša č. 834.

OZ schvaľuje Adama Vilima, bytom Nesluša 834 za člena komisie pre šport, kultúru a mládež.

3. Žiadosť manželov Chomovcov, Nesluša 862 o jednorazový sociálny príspevok.

OZ žiadosť zamieta.

4. Žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša.691 o návratnú finančnú pôžičku na kúpu pozemku a súčasne i žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku.

OZ obe žiadosti zamieta.

5. Žiadosť Milana Vnuka, bytom Nesluša č. 498 o premiestnenie autobusovej zastávky pri ZŠ hornej.

OZ ukladá stavebnej komisii do ďalšieho zasadania OZ vykonať obhliadku na premiestnenie autobusovej zastávky.

6. Žiadosť – sťažnosť Antona Gašinca, Nesluša 918 o bráneniu prejazdnosti prístupovej cesty susedom Radoslavom Komzalom.

OZ ukladá žiadosť šetriť na tvare miesta a podať stanovisko na ďalšom OZ.

K bodu 7:

V rôznom sa poslanec Ďuriaš zaujímal o monografiu obce. Starosta k uvedenému hovorí, táto už je pred dokončením, prvý výtlačok by mal byť hotový do 3 týždňov, t. č. sa ešte odstraňujú gramatické chyby.

Poslanec Lisko apeloval na vybudovanie zastávky u Janáčich. Poslanci sa uzhodli na tom, že stavebná komisia navrhne vhodné miesto na vybudovanie novej autobusovej zastávky u Janáčich.

Poslanec Pospíšil podotýka, že je potrebné zrekonštruovať i WC v ZŠ.

Starosta v rôznom informoval o terajšej kapacite detí v MŠ – 74 detí a uvažuje ešte s možnosťou kapacitu rozšíriť. Taktiež dodáva, že po ukončení prác okolo rekonštrukcie vodovodu, začne obec budovať triedu v ZŠ v Kutinách, aby sa mohla trieda z hornej školy presunúť dole.

Poslanec Ďuriaš sa informoval o kolaudácii telocvične, starosta vysvetlil, že tento mesiac prebehne kolaudácia len používanej časti, na dofinancovanie zvyšnej časti stavby však treba ešte cca 10 miliónov Sk.

Poslankyňa Pospíšilová poukázala na problém v prerozdelení detí v ZŠ, konkrétne 9 ročník, kde je počet žiakov 31, teda dosť vysoký.

Starosta k uvedenému uvádza, že ukorigovať si počty detí je v kompetencii riaditeľky ZŠ.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Ján Lisko, Vladimír Urban.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.