Zápisnica z II. zasadania OZ konaného 09. 02. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Ján Lisko, Július Špirec;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, členovia: Jaroslav Nekoranec, Vladimír Urban.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Správa kontrolóra o hospodárení obce
 3. Návrh na zmenu poplatkov
 4. Plnenie rozpočtu r. 2006 – záverečný účet, návrh rozpočtu na rok 2007
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie – jeho odsúhlasenie - záver

K bodu 1:

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal, určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu pre spracovanie uznesenia zo zasadania starosta obce.

K bodu 2:

Správu o hospodárení obce predniesol Ivan Hrubý – kontrolór. Správa tvorí prílohu zápisnice.

OZ zobralo správu na vedomie.

K bodu 3:

Komisii finančnej a ochrany obecného majetku OZ uložilo na I. zasadaní OZ zo dňa 08. 02. 2007 prehodnotiť poplatky za využívanie verejného priestranstva pri predaji, sálu KD, relácie miestneho rozhlasu, prenájom ihriska s umelým trávnikom a pod. Komisia za účasti starostu prehodnotila doterajšie poplatky a na skúšobnú dobu do 30. 06. 2007 navrhla úpravu vyberania poplatkov nasledovne.

Katolícky-kultúrny dom:

 • letná sezóna – hlavná sála 300,- Sk,
 • prístavba 200,- Sk,
 • zimná sezóna - hlavná sála 400,- Sk,
 • prístavba 300,- Sk,
 • pre miestnych občanov ostáva poplatok 200,- Sk.

Poplatky za užívanie verejného priestranstva:

 • predaj v centre 300,- Sk,
 • mimo centra 150,- Sk.

Relácie v miestnom rozhlase:

 • rôzne oznamy (blahoželania) 100,- Sk,
 • predaj (bez uvedenia cien) 200,- Sk,
 • predaj (s uvedením cien) 300,- Sk,
 • relácie v sobotu, nedeľu a sviatky 300,- Sk.

Prenájom ihriska s umelou trávou:

 • Futbalový klub – tréningy: každé mužstvo 1 termín zdarma;
 • Ihrisko s umelou trávou bez osvetlenia 1,5 hod. 250,- Sk,
  • s osvetlením 1,5 hod. 300,- Sk,
  • so šatňou telocvične + 50,-Sk;
 • Telocvičňa 1,5 hod. 300,-Sk,
  • so šatňou +50,-Sk;
 • Tenis dvojhra,štvorhra /cez týždeň/ 1,5 hod. 200,-Sk,
  • so šatňou +50,-Sk;
 • Tenis dvojhra,štvorhra /cez víkend/ 1,5 hod. 350,-Sk,
  • so šatňou +50,-Sk.

OZ uvedené poplatky sa schvaľuje na skúšobné obdobie do 30. 06. 2007.

K bodu 4:

Záverečný účet za rok 2006:

 • príjmy: 36 502 158,- Sk
 • výdaje: 36 021 499,- Sk
 • rozdiel: 480 659,- Sk

OZ schvaľuje.

Rozpočet na rok 2007: - príjmy 28 263 000,- Sk, - výdaje 28 263 000,- Sk

OZ schvaľuje s nasledovnými úpravami jednotlivých kapitol:

 • investičné aktivity v rozpočte 2007 – kapitola (8) Radovka: parkovisko medzi radovkami, oprava ihriska sa znížia o finančnú čiastku 95 000,- Sk a o uvedenú čiastku sa navýši kapitola kultúrne služby (mzda správcu KD);
 • na zakúpenie služobného vozidla Škoda Oktávia na leasing základný vklad sa získa presunom finančnej čistky:
  • z kapitoly 7 - Dom smútku 100 000,- Sk,
  • z kapitoly zdravotníctvo – (el. energia + plyn) 50 000,- Sk,
  • a z kapitoly iné spoločenské aktivity - 640.výročie obce 50 000,- Sk.

K bodu 5:

V rôznom vystúpil poslanec Vladimír Urban, ktorý navrhol, aby aj členom školskej rady bola navrhnutá aspoň minimálna čiastka za účasť na zasadaní.

OZ schvaľuje členom školskej rady 100,- Sk/člena za účasť podľa prezenčnej listiny.

Starosta obce v rôznom oboznámil poslancom z plánom zasadaní OZ na rok 2007. Tento tvorí prílohu zápisnice. Návrh obdrží každý poslanec OZ.

OZ plán zasadaní na rok 2007 schvaľuje.

V rôznom poslankyňa Anna Pospíšilová naniesla diskusnú tému, týkajúcu sa udržiavania čistoty priestorov chodieb, šatne a soc. zariadenia počas zápasov na športovom ihrisku a v telocvični. Poslanci sa uzhodli na dočasnom návrhu riešiť udržiavanie týchto priestorov pracovníčkami zamestnanými v rámci obecných služieb.

Poslanec Anton Ďuriaš upozornil na požiadavku občanov v blízkosti Petra Janáčika, ktorí sa sťažujú na vypúšťanie spláškov do Neslušanky.

OZ informáciu zobralo na vedomie.

Poslanec Ján Lisko upozornil na skutočnosť, že zákonom chránená lipa na miestnom cintoríne (pri budove na náradie) je sčasti spráchnivená a úlomky konárov, ktoré v nepriaznivom počasí padajú, môžu spôsobiť škodu na okolitých pomníkoch. Poslanci sa uzhodli na návrhu požiadať ObÚ Žilina on povolenie výrubu spomínanej lipy.
OZ ukladá túto úlohu pracovníčke stavebného úseku v termíne do ďalšieho OZ

K bodu 6:

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie.

OZ návrh hlasovaním schválilo. Poslanec Anton Ďuriaš sa zdržal hlasovania.

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadaní a rokovanie ukončil.

Zapísala: Anna Mindeková.

Overovatelia: Ján Lisko, Július Špirec.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.