Zápisnica z I. zasadania OZ, konaného 26. 01. 2007.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Anna Mindeková;
Overovatelia: Július Špirec, Ján Lisko;
Návrhová komisia: predseda: Ján Vojtek, členovia: Milan Pospíšil, Vladimír Urban.

 1. Otvorenie zasadania a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , zloženie sľubu
 2. Voľba členov komisií
 3. Schválenie sobášiacich
 4. Financovanie školstva
 5. Návrh rozpočtu na rok 2007, plnenie za rok 2006
 6. Voľba zástupcov školskej rady
 7. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 8. Žiadosti
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie – jeho odsúhlasenie
 11. Záver

Zasadanie OZ otvoril, prítomných na rokovaní privítal určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

K bodu 2:

Predsedovia komisií predložili návrhy členov do jednotlivých komisií, ktorí boli po doplnení nasledovne schválení:

 • komisia výstavby, ÚP a ochrany ŽP: tajomník komisie: Jana Škutová, členovia : Rudolf Čadecký, Ján Lisko, Ján Hollý, Peter Lipka, Peter Pauk, Milan Šigút;
 • komisia PLVH: tajomník komisie: Miroslav Škorík, členovia: Blažej Chovaňák, Milan Pospíšil, Vendelín Holík, Adam Poláček;
 • komisia pre šport,mládež a kultúru: tajomník komisie: Daniel Ševčík, členovia: Renáta Michelková, Miloš Mlynár, Juraj Bosý, Zuzana Kardošová, Peter Janáčik, Anna Pospíšilová, Peter Janec, Miroslav Škorík.

OZ navrhnutých členov komisií jednohlasne schválila.

K bodu 3:

Za sobášiacich na obdobie 2007 – 2011 boli navrhnutí poslanci Jaroslav Nekoranec a Vladimír Urban.

OZ schvaľuje.

K bodu 4:

V rámci financovania školstva starosta obce vysvetlil vzniknutú situáciu s nedoplatkami za spotrebu tepelnej energie – navrhol preklenovací úver vo výške 200 000,- Sk.

Poslanci Anna Pospíšilová a Anton Ďuriaš doporučujú prizvať na ďalšie OZ riaditeľa školy, aby informoval OZ o platbách za spotrebu tepla.

V tomto bode poslankyňa Anna Pospíšilová pripomienkovala doriešenie pracovného miesta upratovačky (resp. úpravu platových podmienok existujúcej upratovačke pre ZŠ) za upratovanie priestorov telocvične.

Starosta obce v krátkosti poinformoval prítomných o zriadení centra voľného času.

OZ schvaľuje preklenovací úver vo výške 200 000,- Sk pre ZŠ na úhradu nákladov za spotrebu el. energie. Celková výška príspevku na dofinancovanie zvýšených nákladov na teplo bude stanovená po uplynutí zimného obdobia.

K bodu 5:

Poslanci obdržali písomnú verziu návrhu rozpočtu na rok 2007 a tiež plnenie za rok 2006.

Dohodli sa, že rozpočet si preštudujú a rokovanie k rozpočtu sa uskutoční o 2 týždne.

K bodu 6:

Poslanci v tomto bode navrhli zo svojich radov zástupcov do školskej rady.

Navrhnutých: Milana Pospíšila a Vladimíra Urbana OZ schvaľuje.

K bodu 7:

 • Žiadosť Vilmy Burdiakovej, bytom Nesluša č. 444 o finančný príspevok nenávratný.

OZ schvaľuje finančný príspevok jednorazový vo výške 3 000,- Sk.

 • Žiadosť Ľubomíra Tichého, Nesluša č. 329 o odpredaj pozemku KNC 427 o výmere 102 m2 a KNC 428 o výmere 191 m2 v katastrálnom území Nesluša.

OZ po viacerých návrhoch o cene za odpredaj sa uzhodli na cene 30,- Sk za cenu 30,- Sk/m2.

OZ schvaľuje odpredaj pozemku KNC 427 o výmere 102 m2 a KNC 428 o výmere 191 m2 v katastrálnom území Nesluša za cenu 30,- Sk /m2.

K bodu 8:

V rôznom poslanec Pospíšil naniesol otázku riešiť poškodenú krytinu a opravu sokla na kostole. Starosta dodal, že oprava sokla je plánovaná a tiež za akútne je vybudovanie sociálneho zariadenia v areáli medzi kostolom a farským úradom.

Ďalej v rôznom predložil poslanec Ďuriaš písomný návrh na aktivity v rámci zveľaďovania obce (návrh je prílohou zápisnice).

V tomto bode sa poslanci dohodli, nakoľko niektorým nevyhovuje čas zasadaní o 13.00 hod., aby tento bol posunutý minimálne o jednu hodinu – t. j. od 14.00.hod.

K bodu 9:

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z dnešného rokovania , ktoré poslanci OZ hlasovaním odsúhlasili.

K bodu 10:

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie ukončil.

Zapísala: Anna Mindeková.
Overovatelia: Július Špirec, Ján Lisko.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.